ژن فناوران تعداد نمایش:1462

شرکت ژن فناوران


 

شرکت ژن فناوران

 

شرکت ژن فناوران

کیت استخراج DNS و RNA

کیت RT وPCR

Super Taq DNA Polymerase وکلیه مواد مربوطه

کلیه محصولات مصرفی پلاستیکی مورد نیاز آزمایشگاههای ژنتیک و بیوتکنولوژی

مواد شیمیایی

تععین توالی DNA

سنتز پرایمر و Probe

سرویس GENSCAN

سنتز Peptideآدرس

تهران بزرگراه همت سردار جنگل مجتمع پزشکی پویا واحد 8

تلفن

44404055

44473356

تلفکس

44452017

ایمیل

info@genfanavaran.com

www.genfanavaran.comfirst symptoms of gonorrhea getting tested for std free std testing el paso tx