پدیده نوژن پارس تعداد نمایش:1697

شرکت مهندسی پزشکی

پدیده نوژن پارس


شرکت پدیده نوژن پارساین شرکت سازنده ی سیستمهای الکتروفورژ- تجهیزات PCR و همچنین قادر به ارائه خدمات در زمینه های زیر می باشد.1.مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانی های

Merck – Fluka – Sigma – Aldrich – Pharmacia – Roche

2. محیط کشت از کمپانی های:

Merck – Himedia – Difco – Gibco

3. مواد بیولوژی مولکولی – بیوتکنولوژی – ژنتیک و انواع فرآورده های بیولوژی و آنتی بادی های انسانی و دامی از کمپانی های:

Promega – Bioron – Biotech – Invitrojen – Applichem – Prim – Macrogen – Bioard – Sigma – Fermentas-BD-santacruz- sigma - Biorad - invitrogen - cellsignaling - Gibco- covance- Abcam-Roche- A&B- R&D- TPP-cayman-Termo- Amersham-corning- milipore- QIAGen-lifeDiagnostios- eBioscience- pierce- Bio basic- uscn life inc- fermentas- takara- Biovision

4. تجهیزات آزمایشگاهی عمومی – تخصصی – تحقیقاتی – تشخیص طبی از کمپانی های:

Memmert – Atago – Eppendorff – Hiedoloph – Velp – Jenway – Bioard – Orbit – Scientific

5. کیت های آزمایشگاهی تشخیصی و تخصصی از کمپانی های:

FIA – EIA – RIA

6. انواع شیشه آلات آزمایشگاهی از کمپانی های:

Simax – Schott – Isolab

7. لوازم یکبار مصرف شامل: میکروتیوب – نوک سمپلر – ظروف و رک های آزمایشگاهی – انواع سمپلر و دیسپنسرها – کرایوتیوب و انواع پلیت های الیزا – لوازم کشت سلولی از کمپانی های :

Bibby – Brand – Gilson – Treff - Htl-orange- jet biofil- nunce- kima- FL- Greinerمدير عامل : گلسا اشجعي

مدير طراحي و توليد : مهدي زينل زاده

آدرس : مشهد - خيابان سناباد- سناباد 8 - مولوي جنوبي 2 - پلاک 129

تلفن

0511-8489803

0511-8489786

فکس

0511-8489804

ایمیل

info@pnojen.com

www.pnojen.com