علوم آزمایشگاهی

تشخیص آزمایشگاهی مالاریا
شناسایی و تشخیص انگل‏های خونی از وظایف مهم آزمایشگاهها به شمار می‏آید .در این میان تشخیص مالاریا به علت شیوع بیشتر در ایران وهمچنین ایجاد عوارض شدید و گاهاً مرگ، در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، از اهمیت بسزایی برخوردارمی باشد.