خون شناسی و بانک خون

هماتولوژي كاربردي
هماتولوژي كاربردي
این کتاب شامل مباحث مهم در بخش خون شناسی از جمله آنمی ها و لوسمی ها و ناهنجاریهای خونی در تمام رده های خونی و ...
مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی
مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی
مطالب این کتاب یک نوع گردآوری از مراجع معتبر است که با تجربیات شبانه روزی 30 ساله نویسنده در آزمایشگاههای خون شناسی بیمارستانها و درمانگاهها
روش های تشخیص آزمایشگاهی هنری خون شناسی و انعقاد خون
روش های تشخیص آزمایشگاهی هنری خون شناسی و انعقاد خون
در این کتاب خواننده با تازه ترین و آسان ترین روش های بررسی بیماری های خونی و انعقاد آشنا می شود. می پردازد.فصل های جداگان