آزمایشگاه های خراسان جنوبی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشگام
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشگام
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پیشگام با سابقه درخشان در ارایه خدمات تخصصی آزمایشگاهی در استان خراسان جنوبی از سال 1386 ...