آزمایشگاههای گلستان

آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی دکتر چپرلی
آزمایشگاه تخصصی پاتوبیولوژی دکتر چپرلی
اولین آزمایشگاه پاتوبیولوژی با بورد ناسیونال در گنبد و رتبه اول پاتولوژی در کشور