تشخیص آزمایشگاهی

تشخیص آزمایشگاهی سیفلیس
تشخیص آزمایشگاهی سیفلیس
یکی از آزمایش هایی که برای ازدواج انجام می شود آزمایش سیفلیس است و تشخیص آزمایشگاهی بیماری سیفلیس بسیار مهم است
تشخیص آزمایشگاهی تب مالت
تشخیص آزمایشگاهی تب مالت
بیماری تب مالت که از شیر انتقال می گردد با تشخیص آزمایشگاهی و آزمایش سرولوژی معلوم می شود.تشخیص آزمایشگاهی تب مالت با آزمایش رایت تشخیص داده می شود.
تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما
تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما
تشخشیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما یکی از ارکان مهم در بیماران مبتلا به توکسوپلاسما است.تشخیص آزمایشگاهی توکسوپلاسما در مادران باردار بسیار مهم است