بانک سوالات

سوالات زیست شناسی سلول و بافت3
سوالات زیست شناسی مربوط به مبحث سلول و بافت از جمله دستگاه گلژی و میتوکندری و هسته می باشد
نمونه سوالات ویروس شناسی 2
پرسشهای چهار گزینه ای ویروس شناسی شامل سوالات امتحانات کنکور دوره های قبل در این مطلب آمده است
نمونه سوالات بیوشیمی 3
ساختمان اسید آمینه و کربن های نامتقارن در آنها از عمده ترین سوالات بیوشیمی می باشند که همیشه برای طراح جالب بوده