رنگ آمیزی ها

رنگ آمیزی باکتریهای تاژک دار
رنگ آمیزی باکتریهای تاژک دار
برای رنگ آمیزی تاژک باید دقت نمود تامحلول ها و رنگ های مورد استفاده تازه تهیه شده باشند و برای تهیه نمونه از محیط کشت جوان (24-18 ساعته) باکتری که در محیط مایع رشد کرده است استفاده نمود
رنگ آمیزی گرانول های ولوتین (دانه های متاکروماتیک ) به رو آلبرت
رنگ آمیزی گرانول های ولوتین (دانه های متاکروماتیک ) به رو آلبرت
از این رنگ آمیزی جهت تشخیص باسیل کورینه باکتریوم (عامل بیماری دیفتری ) و دیگر اعضا کورینه باکتریوم ها استفاده می شود
رنگ آمیزی تاژک به روش لیفسون
رنگ آمیزی تاژک به روش لیفسون
تاژک ها ضمائمی هستند بسیار شکننده که نسبت به حرارت حساس می باشند و جهت رنگ آمیزی باید با دقت فراوان با انها کار کرد و نیاز به روش های مخصوص می باشد
رنگ آمیزی زیل نلسون
رنگ آمیزی زیل نلسون
برخی از باکتری ها (باسیل سل ,,جذام و برخی از جنس های نوکاردیا )به واسطه دارا بودن میزان بالایی از چربی به آسانی به روش های معمولی رنگ آمیزی نمی شوند
رنگ آمیزی گرم به روش هوکر
رنگ آمیزی گرم به روش هوکر
ابتدا از باکتری مورد نظر یک گسترش نازک تهیه کرده و در هوای آزمایشگاه اجازه دهید تا خشک شود.
رنگ آمیزی میکروب شناسی - مرکی چین یا نگروزین
رنگ آمیزی میکروب شناسی - مرکی چین یا نگروزین
ابتدا مقداری از نمونه باکتریایی را در یک لوله آزمایش یا حجمی برابر با مرکب چین یا نگروزین مخلوط نمایید
رنگ آمیزی میکروب شناسی -کریستال ویوله یا آبی متیلن
رنگ آمیزی میکروب شناسی -کریستال ویوله یا آبی متیلن
چند قطره از محلول رنگی آبی متیلن را روی گسترش میکروبی ریخته و پس از دو دقیقه آن را با آب مقطر بشویید
تقسیم بندی رنگ ها در میکروب شناسی
تقسیم بندی رنگ ها در میکروب شناسی
رنگ ها از نظر نوع ترکیب مواد رنگی به دو گروه رنگ های ساده و رنگ های مرکب تقسیم می شوند.
انواع رنگ آمیزی میکربها
انواع رنگ آمیزی میکربها
یکی از مشخصات مهم باکتری ها که به شناسایی آنها کمک می کند رنگ پذیری آنها با رنگ های مختلفی است که برای این منظور به کار می روند
رنگ آمیزی گرم
رنگ آمیزی گرم
دررنگ آمیزی گرم باکتریهای گرم مثبت پس ازرنگ آمیزی به رنگ بنفش وباکتری های گرم منفی به رنگ قرمز مشاهده می شود