مستند سازی در آزمایشگاه

نرم افزار کنترل کیفیت و مستندسازی
نرم افزار کنترل کیفیت و مستندسازی
نرم افزار جامع و قدرتمند دی مِیک QMS حاوی مجموعه ای کامل از افزونه های آزمایشگاهی نظیر تداخل دارو و آزمایش ، محلول سازی و... میباشد که در انجام کارهای روزانه به کارکنان محترم آزمایشگاه کمک خواهد کرد .
جامعه آماری در آزمایشگاه پزشکی
جامعه آماری در آزمایشگاه پزشکی
جامعه آماری در آزمایشگاه پزشکی به گروهی از افراد که دارای یک صفت یا ویژگی مشترک دارند می گویند.جامعه اماری در آزمایشگاه پزشکی بیشترین کاربرد را در نرمال رنج دارد
تضمین کیفیت در آزمایشگاه
تضمین کیفیت در آزمایشگاه
تضمین کیفیت در آزمایشگاه از برنامه های مدون و مهمی می باشد که خط مشی ها و مستندات در آزمایشگاه بر بررسی می کند
درجه بندی عدم انطباق ها
درجه بندی عدم انطباق ها
عدم انطباق ها از نظر سیستم کیفیت در دو گروه زیر درجه بندی می شوند.عدم انطباق های بزرگ و عدم انطباق های کوچک
اصول مستند سازی ، سوابق ارتباط با آزمايشگاههاي ارجاعي و يا ارجاع كننده
اصول مستند سازی ، سوابق ارتباط با آزمايشگاههاي ارجاعي و يا ارجاع كننده
سواب آزمایش ها و نمونه های ارسالی به آزمایشگاه مرجع و جواب آزمایش و انطباق آن با بیماران و آزمایشگاه اول
اصول مستند سازی ، دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاههای ارجاع و يا ارجاع كننده
اصول مستند سازی ، دستورالعمل ارتباط با آزمايشگاههای ارجاع و يا ارجاع كننده
مکتوب نمودن شرايط انتقال نمونه و مسئوليت طرفين به منظورحفظ کيفيت نمونه، از طريق استفاده ازظروف مناسب جهت حمل ، ضدانعقاد يا نگهدارنده ( در موارد مقتضی ) ، رعايت شرايط دمايي لازم
اصول مستند سازی ، شرح وظايف و اختيارات هر يک از کارکنان و
اصول مستند سازی ، شرح وظايف و اختيارات هر يک از کارکنان و
شرح وظايف و اختيارات كاركنان آزمايشگاه بايد توسط مسئول فني تعيين و به صورت مكتوب به آ نان ابلاغ گردد مسئول فني بايد شرح وظايف و اختيارات و تعيين جانشين
اصول مستند سازی ، پرونده کارکنان
اصول مستند سازی ، پرونده کارکنان
مشخصات فردی , کپی تمام صفحات شناسنامه و يک قطعه عکس جديد . مجوز يا پروانه انجام کار برای مسئولين فنی قرارداد استخدامی کارکنان
اصول مستند سازی ، نمودار سازمانی کارکنان
اصول مستند سازی ، نمودار سازمانی کارکنان
آزمايشگاه بايد دارای يک نمودارسازمانی پرسنلی باشدکه سلسله مراتب سازمانی پست های مختلف شامل موسس آزمايشگاه ، مسئول فنی ، سوپروايزر ، مسئولين بخش ها ، کارکنان فنی
اصول مستند سازی ، دستورالعمل ثبت و رسيدگی به عدم انطباق درآزمايشگاه
اصول مستند سازی ، دستورالعمل ثبت و رسيدگی به عدم انطباق درآزمايشگاه
خطاها وموارد عدم انطباق ( مواردی که با اصول انجام کار انطباق ندارند) ، با روشهای مختلفی در آزمايشگاه شناسايی می شوند که عمدتا شامل انجام بازرسی های داخلی توسط مسئول فنی يا سوپروايزر آزمايشگاه
اصول مستند سازی ، سوابق ثبت و پی گيری حوادث مخاطره آميز
اصول مستند سازی ، سوابق ثبت و پی گيری حوادث مخاطره آميز
نحوه ثبت، گزارش و پيگيري حوادث مخاطره آميز نظير فرورفتن سوزن، ريختن وپاشيدن موادشيميايي ، خون ، موادآلوده و..... بايد تعيين گردد و سوابق مربوط به اين اقدامات موجود باشد .
اصول مستند سازی ، دستورالعمل مديريت پسماند
اصول مستند سازی ، دستورالعمل مديريت پسماند
مکتوب نمودن چگونگی مديريت ايمن وصحيح پسماند هادر مراحل جداسازي، بي خطرسازي، جمع آوري ، بسته بندي، حمل ونقل ودفع پسماند
اصول مستند سازی ، دستورالعملهای شستشو و نظافت در آزمايشگاه
اصول مستند سازی ، دستورالعملهای شستشو و نظافت در آزمايشگاه
دستورالعملهايی در مورد نحوه شستشوی لوازم شيشه ای ، نحوه استريليزاسيون و نحوه نظافت محيط و سطوح کاری در آزمايشگاه بايد تدوين شده
اصول مستند سازی ، دستورالعملهای ايمنی در آزمايشگاه
اصول مستند سازی ، دستورالعملهای ايمنی در آزمايشگاه
جهت حفظ ايمنی کارکنان در آزمايشگاه می بايست دستورالعمل هايی تدوين شده، در دسترس تمامی کارکنان قرارگرفته و به شيوه ای توضيح داده شود که کاملا درک گردد
اصول مستند سازی ، سوابق مربوط به خريدو انبارش
اصول مستند سازی ، سوابق مربوط به خريدو انبارش
فهرست تامين کنندگان تجهيزات و فرآورده های تشخيصی که خريد از آنها مورد تاييد است
3 2 1   بعدی