کنترل کیفی میکروب شناسی

کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام
کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام
کنترل کیفی دیسک های آنتی بیوگرام از فاکتورهای مهم در بخش میکروب شناسی می باشد.در بخش میکروب شناسی از دیسک آنتی بیوگرام برای حساسیت باکتریها استفاده می شود
محیط کشت بلاد آگار Blood agar
محیط کشت بلاد آگار Blood agar
محیط کشت عمومی است که به منظور تکثیر و جدا سازی باکتری های بیماریزا بخصوص باکتری هایی که برای رشد به مواد مغذی نیاز دارند، بکار می رود
شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه
شرح وظایف بخش میکروب شناسی آزمایشگاه
پرسنل بخش میکروب شناسی باید طبق چک لیست این بخش تمام استانداردها و اصول کنترل کیفی را رعایت کنند
کنترل کیفی هود آزمایشگاه
کنترل کیفی هود آزمایشگاه
نمونه میکروبی مشخصی را داخل هود قرار داده و فن را روشن میکنیم و محیط کشت را بصورت در باز بالای اگزوز هود نگه می داریم و بعد از انکوبه ساعته نباید هیچ کلنی رشد کند
نکات و تفسیر نوار ادرار
نکات و تفسیر نوار ادرار
تشریح برخی از مواد دخیل در نتایج کاذب روی معرف های نوار ادرارمعرف های نوار ادرار ممکن است تحت تاْثیر موادی که باعث رنگ غیر طبیعی ادرار می شوند قرار گیرد.
کنترل کیفی نوار ادرار
کنترل کیفی نوار ادرار
نوار ادرار پس از تاریخ انقضاء مصرف نشود و در صورت بی رنگ شدن ناحیه معرف ها باید دور اندخته شود
ذخیره سازی دیسک های آنتی بیوگرام
ذخیره سازی دیسک های آنتی بیوگرام
دیسک ها نباید در فریزر هایی که قابلیت ذوب خود به خودی دارند نگهداری کرد و در صورت باز شدن بسته دیسک ها...
مولر هینتون آگار
مولر هینتون آگار
از مین محیط های کشت موجو که برای آزمایش روتین تعیین حساسیت در نظر گرفته می شود مولر هینتون آگار از همه بهتر است
کنترل کیفیی در بخش انگل شناسی
کنترل کیفیی در بخش انگل شناسی
ثبت مشخصات نمونه : نام بيمار ، نام پزشك ، شماره آزمايشگاه ، تاريخ و زمان جمع آوري نمونه فرم:‌ تاريخچه مسافرت، سابقه قبلي
کنترل کیفی نوار ادرار یا تستهای تائیدی آن
کنترل کیفی نوار ادرار یا تستهای تائیدی آن
میلی لیتر معرف بندیکت را در یک لوله آزمایش بلند بریزید و به آن 0.5 میلی لیتر ادرار اضافه کرده و به مدت 5 تا 10 دقیقه در حمام آب جوش قرار دهید ، پس از سرد شدن به رنگ و میزان رسوب توجه فرمایید
کنترل کیفی لوپ میکروبشناسی
کنترل کیفی لوپ میکروبشناسی
از بین وسایل مورد استفاده در بخش میکروب شناسی لوپ میکروب شناسی از جمله ابزارهای مهم و اصلی بوده و ارزش آن همانند پی پت در آزمایشگاه بیوشیمی و سرولوژی است