معرفی کتاب ها

هماتولوژي كاربردي
این کتاب شامل مباحث مهم در بخش خون شناسی از جمله آنمی ها و لوسمی ها و ناهنجاریهای خونی در تمام رده های خونی و ...
میکروب شناسی برای همه
هدف از تألیف این کتاب اطلاع رسانی در زمینه شناخت هرچه بیشتر میکروب ها به اقشار مختلف جامعه است، بنابراین سعی شده تأثیر این موجودات ریز زنده ...
قارچ شناسی پزشکی
عفونتهاي قارچي سطحي عنوان جلد اول و عفونتهاي قارچي جلدي (درماتوفيتوزيس)، عفونتهاي قارچي زير جلد و عفونتهاي قارچي سيستميك (احشايي – عمقي) به ترتيب از عناوين جلد دوم الي چهارم اين مجموعه كتب مي باشد.
ویروس شناسی بالینی و تشخیصی
این کتاب با توصیف بیماری های عفونی ویروسی (و در بعضی موارد غیرویروسی) و دارا بودن فصولی در ارتباط با مباحث اپیدمیولوژیک و کنترل عفونت که اغلب یک فرد درگیر
پایه گذاری آسیب شناسی در ایران
تاريخ پزشكي ايران نشان مي دهد كه از دوران هاي باستان كشور ما در زمره ي مهمترين مكتبداران پزشكي و آسیب شناسی بوده است
مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد زيست شناسي
در مجموعه پيش رو، سه درس ژنتيك، بيوشيمي و زيست شناسي سلولي- مولكولي از آزمون هاي مجموعه زيست شناسي وزارت علوم همراه با پاسخ هاي تشريحي و تحليلي گرد آوري شده است
زبان تخصصی پزشکی
این کتاب شامل کلمات و واژه های انگلیسی پر کاربرد در آزمون های کارشناسی ارشد و آزمون های دیگر می باشد و ...