اتوآنالایزر بیوشیمی D-360

اتوآنالایزر بیوشیمی D-360


اتوآنالایزر بیوشیمی d-360
قابلیت نصب سیستم الکترولیت آتالایزر برای سنجش 5 نوع الکترولیت در صورت درخواست

پیشنهاد به مدیرانی که نگران کنترل کیفی بخش بیوشیمی خود هستند


دارای برنامه Q.C مجهز به منحنی level Jennings برای کنترل کیفی دستگاه با 6 نوع کنترل مختلف به صورت همزمان به مدت 365 روز

پیشنهاد به پرسنل آزمایشگاه  که نگران حجم نمونه و معرف هستند

حجم برداشت معرف : 1 تا 200 میکرولیتر

حجم برداشت نمونه : 1 تا 100 میکرو لیتر


دارای یخچال برای معرف ها و انکوباتور 37 درجه برای کووت های واکنش


اتوآنالایزر بیوشیمی ،دارای سیستم شستشوی داخلی و خارجی نیدل ها و پروب ها با آب مقطر بدون نیاز به دتر جنت خاص

اتوآنالایزر بیوشیمی D-360

دارای سنسور سطح برای محلول
دارای سیستم رقیق کننده اتوماتیک و قرائت مجدد برای نتایج خارج از حد سنجش
دارای سیستم اتوماتیک تشخیص حجم معرف موجود در هر کاپ
دارای سیستم اتوماتیک تشخیص کیفیت کووتهای واکنش
دارای سیستم همزن Mixing Function

قابلت پذیرش نمونه های جدید یا اورژانس در هر لحظه

قابلت استفاده از معرف های ایرانی open system

قابلیت اجرای کلیه روش های بیوشیمیایی و توربیدیمتری

قابلیت چاپ و مشاهده نتایج به همراه اطلاعات بیمار و آزمایشگاه و نرمال رنج ها
قابلیت مشاهده منحنی کلیه تست های استاندارد و کنترل همزمان و یا بعد از قرائت آنها
دارای 10 فیلتر نوری مجزا ( 300 الی 800 )تلفن :

88543172

88543173

88543174