اتو آنالایزر بیوشیمی Selectra Pro Xl

اتو آنالایزر بیوشیمی Selectra Pro Xl

اتوانالایزر بیوشیمی Selectra Pro Xl

اتوانالایزر بیوشیمی سلکترا دارای 80 جایگاه برای نمونه و قابلیت استفاده هر جایگاه جهت قرارگیری کالیبراتور- کنترل- سرم روتین- سرم نوزاد و اورژانس.

قابلیت استفاده از لوله های 16x100mm-13x75mm و کاپ

64 جایگاه معرف در دو سینی , قابل استفاده از بطری های cc10 – cc25 و cc50 مجهز به سیستم خنک کننده .

450تست همراه ISE و 360 تست بدون ISE

اتوانالایزر بیوشیمی سلکترا دو سرنگ µl1000 جهت برداشت معرف و دو سرنگ µl100 جهت برداشت نمونه ها. حجم قابل برداشت
µl 400-110 برای R1 و حجم قابل برداشت µl 180- 0 برای R2 و R3 با قابلیت برداشت µl 1، حجم برداشت نمونه µl 30ـ 1با قابلیت برداشت µl 1/0 ، سوزن های برداشت معرف مجهز به گرم کننده اولیه میباشد.

این اتوانالایزر بیوشیمی جهت جلوگیری از آلوده سازی معرف ها و نمونه ها , سوزن های برداشت معرف و نمونه به حسگر سطح مجهز میباشد و وجود این سیستم امکان تشخیص حجم موجود در بطری های معرف را فراهم می نماید.

انجام اتوماتیک رقیق سازی نمونه های خاص(نمونه هایی که غلظت آنها از حد خوانش خطی کیت تجاوز می کنند.)
انجام کالیبراسیون یک نقطه ای و چند نقطه ای (در مورد تستهایی که شکل واکنش آنها بصورت منحنی میباشد)

اتوآنالایزر بیوشیمی سلکترا :
دارای قابلیت Prozone check برای تستهای ایمونولوژی
دارای قابلیت ِ CUT OFFو انجام تستهای محاسباتی
محاسبه Reagent blankوsample blank در صورت لزوم
دارای دو سینی واکنش مجزا, هر سینی دارای 48 کووت به هم پیوسته, همراه سیستم شستشوی تمام اتوماتیک .دارای سیستم Peltier element جهت تامین دمای 37 درجه بادقت (1/0 ±) درجه سانتی گراد
قابلیت تعریف 15 کنترل مختلف و امکان قراردادن 3 کنترل برای یک تست
رسم نمودار کنترل کیفی ماهانه و اعمال قوانینwestgard
بارکد خوان دستی معرف
جداسازی فاضلاب رقیق و غلیظ
ISE جهت اندازه گیری Potassium-sodium-Chloride وCo2
پرینترتماس با شرکت من

تهران , بلوار کشاورز , خیابان قدس , ساختمان شماره 41 طبقه 5

تلفن دفترمرکزی:

88954148

88954156

تلفن دفترفروش شرکت من :

88951853

88968151

تلفن دفترفروش شرکت تأمین تاپ من :

88954000

فکس:

88951434