اتوآنالایزر بیوشیمی HumaStar 200

اتوآنالایزر بیوشیمی HumaStar 200

اتوآنالایزر بیوشیمی HumaStar 200

 

 

اتوآنالایزر بیوشیمی HumaStar 200

اتوآنالایزر بیوشیمی ساخت Human آلمان

Random Access

انجام 200 تست در ساعت

سیستم شستشوی اتوماتیک 8 مرحله ای

قابلیت نمایش منحنی کنترل کیفی

اندازهگیری جذب نوری 0.000 تا 2.500

حداقل حجم نمونه 2 لاندا

حداقل حجم معرف 5 لاندا

حداقل حجم واکنش 210 لاندا

توانایی ترکیب دو معرف جهت انجام یک تست

توانایی کالیبراسیون با استاندارد های متفاوت

قابلیت بارگذاری پیوسته نمونه ها

انجام تست اورژانس

قابلیت انجام رقت سازی بصورت اتوماتیک قبل از برداشت و پس از برداشت نمونه

سینی معرف ها دارای 30 جایگاه

سینی نمونه ها دارای 60 جایگاه

محل واکنش دارای 80 جایگاه

سیستم یخچال جهت معرف هاتماس با شرکت آریا هوشمند آزما

تلفن :

88976961

88954323

www.ariaha.com