تجهیز پخش دماوند

تجهیز پخش دماوندتجهیز پخش دماوندنصب کلیه کیت های بیوشیمی توسط متخصصین مجرب بر روی انواع دستگاه های

اتوآنالایزر

انواع محلول ها و مواد مصرفی جهت آزمایشگاه های تشخیص طبی

کیت های معرف های تشخیص طبی

مواد شیمیایی پزشکی و آزمایشگاهی

انواع نوارهای ادرار

تست های نواری و رپید

دستگاه های اتوآنالیزر و سل کانتر

لوازم مصرفی بیمارستانی

تماس با شرکت تجهیز پخش دماوند

تلفن :

66034826

66017681

66012562