آزمون اندیشه تهران

آزمون اندیشه تهران -آواکوآزمون اندیشه تهران آواکوپخش آواکو


نماینده انحصاری توزیع تست های رپید TOYO در ایران

نماینده انحصاری توزیع ظروف یکبار مصرف آزمایشگاهی صفاآراء یزد در تهران

انواع محیط های کشت میکروب شناسی

توزیع کننده کیت های بیوشیمی و سرولوژی

توزیع کننده کیت های الایزا و انعقادی

انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی


تماس با شرکت آواکو

تلفن :

77648669

77648670

77648671