پارسیان شیمی آزما

پارسیان شیمی آزما


پارسیان شیمی آزما
تهیه و توزیع مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تهیه و توزیع کیت های آزمایشگاهی

تهیه و توزیع کلیه دستگاه های آزمایشگاهی

انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

انواع محیط کشت های میکروب شناسیتماس با پخش پارسیان شیمی آزما

تلفن :

66176492

66176503

66176512

فکس :

66411416