کیت تشخیص سریع سرطان مثانه

 

کیت تشخیص رپید سرطان مثانهکیت تشخیص سریع سرطان مثانهalereALERE company

NMP22 تنها مارکر POCT سرطان مثانه دارای تائیدیه FDA امریکا

تنها تست مورد تائید FDA برای استفاده در بالین بیمار به منظور تشخیص سرطان مثانه

دارای تائیدیه اداره امور آزمایشگاه های ایران برای استفاده تشخیصی

ابزار تشخیصی و غربالگری برای کانسر مثانه در افراد با ریسک بالای بروز کانسر مثانه

ابزار کمک تشخیصی بسیار مفید در ترکیب با سیستوسکوپی در زمان انجام با افزایش حساسیت 99 درصد

مفیدترین روش ترکیبی شناخته شده فعلی همراه با سیستوسکوپی برای رد وجود کانسر مثانه

ابزار مفید در پیگیری بیماران با تشخیص سرطان مثانه جهت شناسایی عود بیماری

کاربری آسان تنها با استفاده از 4 قطره ادرار

امکان دسترسی به نتیجه در یک ویزیت در تنها 30 ثانیه

عدم تاثیر خون موجود در ادرار بر روی نتیجه تستتلفن :

66968143

66968107

فکس:

66486191