کیت های رپید فرافن تشخیص

 

کیت های رپید


کیت های رپید مواد مخدر و بارداری

 


کیت های رپید مواد مخدر و بارداری و عفونی

انواع کیت های رپید مواد مخدر شامل :

تست نواری تشخیص مرفین

تست نواری تشخیص حشیش

تست نواری تشخیص متامفتامین

تست نواری تشخیص متادون

تست نواری تشخیص اکستازی

پنل سه تستی آمفتامین ، مت امفتامین و مرفین

پنل پنج تستی شامل آمفتامین ، مت امفتامین ، مرفین ، حشیش و متادون

انواع کیت های رپید بارداری

تست نواری تشخیص بارداری رز

تست کاست تعیین زمان تخمک گذاری

تست مید استریم تشخیص بارداری

تست کاست - نواری تشخیص بارداری رز

تست نواری تشخیص بارداری رویال

انواع کیت های رپید عفونی

تست کاست تشخیص آنتی ژن H.Pylori مدفوعی

تست کاست تشخیص ایدز

تست کاست تشخیص هپاتیت

تست نواری تشخیص بارداری -ادرار و سرم

تست کاست تشخیص استرپتوکوک

تست کاست تشخیص تروپونین

کیت TLC مرفین

کیت EMA TLC آمفتامین ، متامفتامین و اکستازیتماس با شرکت فرافن تشخیص

88301060

88301061

88838084

86070397

86070431

88860650

88860651

تلفن مشاوره رایگان

88838084

www.farafandiag.com