تست های رپید Medicore

کیت های رپید Medicore تست های رپید مواد مخدر و بارداری

 

تست های تشخیص اعتیاد

تست نواری متادون

تست نواری کوکائین و کراک خارجی

تست نواری مرفین

تست نواری کراک ایرانی

تست نواری هرووئین

تست نواری تریاک

تست نواری شیشه و کریستال

تست نواری حشیشتست های تشخیص بارداری

تست تشخیص کاستی بارداری

تست نواری بارداریدارای تائیدیه اتحادیه اروپا

دارای مجوز از آزمایشگاه کل مرجع سلامت ایران

دارای مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیتماس با شرکت پارسیان گیتی

تلفن :

26206521

26206517

info@parsiangiti.com

www.parsiangiti.com