نماینده انحصاری لوله های وکیوم CDRICH

نماینده انحصاری لوله های وکیوم CDRICH

 

نماینده انحصاری لوله هی وکیوم CDRICH

شرکت مهندسی آژند آزما طب

نماینده انحصاری لوله های نمونه گیری وکیوم CDRICH

مورد تائید اتحادیه اروپا CE

دارای گواهینامه ISO13485

مود تائید آزمایشگاه مرجع سلامت و اداره تجهیزات پزشکی

دارای گواهینامه ISO 9001

لوله های وکیوم لخته

لوله های وکیوم سدیمان

لوله های وکیوم ژل دار

لوله های وکیوم CBC

لوله های وکیوم PT

لوله های هپارین

سر سوزن

سوزن پروانه های

هولدر

انواع سوزن های با کیفیت