تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

1395/10/11

تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

 

تضمین کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی

 تضمین کیفیت(QA ) در آزمایشگاه یک سیستم بازبینی بیرونی و ممیزی است که توسط افراد خارج از فرایند صورت می پذیرد. در بسیاری از اوقاتQA فقط در مورد محصول نهایی و پایان فرایند بکار می رود، اما یک برنامه تضمین کیفیت موثر و کارا باید تمام مراحل اعم از برنامه ریزی و گام های کنترل کیفیت( QC ) را مورد ارزیابی قرار دهد.
این واحد در خصوص مواردی چون ISO 17025 و همچنین سایر دوره های مرتبط و تخصصی و اجرای بازرسی های داخلی ، از صحت انجام آزمونها و برقراری خط مشی کیفیت در آزمایشگاه اطمینان حاصل می کند . جهت دستیابی به این مهم ، دستور العملهای استاندارد سازی در موارد زیر تدوین و به اجرا درآمده است .

1. فضا و تاسیسات :

شامل محل تاسیس آزمایشگاه _ شرایط فیزیکی و تاسیسات _ ایمنی فضای آزمایشگاه _ طراحی فضای پرسنلی و پشتیبانی آزمایشگاه ....

2. کارکنان :

شامل چارت سازمانی _ تعداد پرسنل _ ارزیابی افراد _ شرح وظایف _ آموزش _ سابقه ....

3. تجهیزات :

شامل تعداد وسایل _ نحوه خرید _ محل نصب _ صحت عملکرد _ کاربری _ شناسه دستگاه _ دفترچه راهنما

4. مستند سازی :

شامل دستورالعملهای بخشهای مختلف _ سوابق انجام آزمایش _ کنترل کیفی _ دستورالعمل آنجام آزمایش _ دستورالعمل نحوه گزارش جوابها ....

5. ایمنی و بهداشت :

شامل تعیین مسئول فنی ایمنی و بهداشت _ مستند سازی آموزش _ ایمنی کارکنان _ انجام آزمایشات ادواری و صدور کارت سلامت برای تمامی کارکنان _ ایمنی محیط کار .......


نرم افزار نکست لب تمام این موارد را در نسخه خود دارد و آزمایشگاه به راحتی با وارد کردن اطلاعات ، تصویری از درجه بالای استاندارد را از خود به نمایش می گذارد

دموی نرم افزار در سایت وجود دارد

 

 


تلفن تماس

09126268654

 

 

02144456986

 

 

کانال تلگرام

 

next_lab@

www.nextlab.ir