آزمایش های پزشکی

A

ABG
ACE
ALP
ALT
AMA
ANA
ASO
AST

B

BUN

C

CBC
CEA
CRP
CT

D


E

ESR

F

FBS
FSH

G

GH

H

HAV
HCV
HIV

I

IGF

J


K


L

LH

M


N

NBT

O


P

PPD
PSA
PT
PTH
PTT

Q


R

RF
RPR

S

SMA

T

TPO

U


V

VBG

W


X


Y


Z


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9