HE4 - Human epididymis protein

بیومارکر اختصاصی کانسر تخمدان

HE4 - Human epididymis protein

یومارکر کانسر تخمدان HE4

 


عضوی از خانواده پروتئینهای
WFDC
بوده که تا به امروز عملکرد آن ناشناخته مانده است
اولین بار در اپی تلیوم دیستال اپیدیدیم شناسایی گشته است.

میزان HE4 سرم در مبتلایان به
کانسرتخمدان افزایش چشمگیر و قابل توجهی دارد
حال آنکه این میزان در حالت طبیعی بسیار ناچیزاست.
مطالعات متعددبیانگر آن است
که استفاده از HE4 به تنهایی و یا توام با اندازه گیری CA 125 می تواند سبب افزایش صحت تشخیصی کانسر تخمدان گردد.
در مطالعه ای که توسطMoore و همکاران برروی 9 بیومارکر
شناخته شده جهت تعیین کانسرتخمدان صورت گرفته است
مشخص گردید که HE4 بیشترین حساسیت جهت تعیین کانسر
تخمدان بویژه در مراحل اولیه بیماری راداراست.
در این بررسی
ترکیب توام HE4 و CA 125 با یک درصدحساسیت 76 % و ویژگی ) اختصاصیت ( 95 % ، بیشترین اندکس پیش گویی صحیح را نسبت
به هر یک از مارکرها به تنهایی
داشت.