Calprotectin - آزمایش کالپروتکتین

آزمایش کالپروتکتین


 آزمایش کالپروتکتین

 

 جهت تشخیص بیماران مبتلا به بیماری کرون، کولیت اولسراتیو و سرطان های کلورکتال

کالپروتکتین پروتئینی آنتی باکتریال با قابلیت اتصال به کلسیم و روی است و به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها یا اتصال مونوسیت ها به آندوتلیال، کالپروتکتین موجود در غشا این سلول ها آزاد شده و میزان آن در سرم یا مایعات بدن افزایش می یابد.همچنین کالپروتکتین در اثر تخریب و یا مرگ سلولی آزاد می شود و در واقع با اثر باکتریواستاتیک وآپوپتوتیک یک شاخص مهم التهابی محسوب میشود.

در هنگام التهاب دیواره روده، گرانولوسیت ها از دیواره روده عبور می کنند بنابراین کالپروتکتین در مدفوع قابل تشخیص است و کالپروتکتین مدفوعی به میزان مشخص در بیماری های اندام های داخلی مانند بیماری های التهابی روده (IBD ) بیماری کرون، کولیت اولسراتیو و سرطان کولون افزایش می یابد.

موارد کاربرد تست کالپروتکتین :

  نشانگرالتهاب حاد معدی رودی

  تشخیص بیماریهای التهابی روده (IBD) مانند بیماری کرون وکولیت اولسراتیو 

  بررسی پاسخ به درمان درIBD ( باکاهش سطح کاپروتکتین مدفوع )

  پیش آگهی دهنده عود مجدد IBD ( با افزایش سطح کاپروتکتین مدفوع )

•مزایا:
•    نشانگر حساس برای تشخیص التهاب بافت های داخلی
•      برتری نسبت به فاکتورهای التهابی استاندارد معمول مانند CRP و ESR
•    روش غیر تهاجمی (در مقابل روش های تهاجمی مانند اسکن white cellنشاندارشده با رادیواکتیو)
•     کاهش تعداد موارد آندوسکوپی و کلونوسکوپیک غیر ضروری(روش تهاجمی)
•    امکان بررسی پاسخ به درمان و یا احتمال عود مجدد
•    پایداری این پروتئین تا چند روز در نمونه مدفوعی موجب سهولت انجام تست حتی با تاخیر میگردد

شرایط انجام تست کالپروتکتین  :

سطح کالپروتکتین بیانگر فعالیت لکوسیت های مدفوع است. از آنجائیکه کالپروتکتین در دمای اتاق تا 7 روز در نمونه های مدفوع پایدار می ماند، خود بیمارمی تواند درمنزل نمونه را جمع آوری کند.

تفسیر نتایج :میزان پروتئین مذبور در در سندروم روده تحریک پذیر (IBS) نرمال می باشد اما در بیماری های کرون، کولیت اولستراتیو و سرطان روده افزایش می یابد .از سوی دیگر اگر سطح کالپروتکتین در مدفوع پایین باشد، به احتمال زیاد بیماری التهابی در اندام داخلی بدن وجود ندارد