Gama GT

نام آزمايش
گاما گلوتامیل ترانسفراز، گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز


نام انگليسي تست
Gamma-glutamyl Transferase


گاما جی تی.آنزیم کبدی,آزمایش گاما جی تی,GAMA GT,گاماگلوتامیل ترانسفراز,آزمایش,آزمایشگاه


مخفف انگليسي تست
GGT


نام فارسي تست
گاما گلوتامیل ترانسفراز، گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز


نام هاي متعارف ديگر
Gamma-glutamyl Transpeptidase; GGTP; Gamma GT


آمادگي بيمار
8 ساعت ناشتاعلت درخواست تست
این آزمایش معمولا در موارد زیر درخواست میگردد.
تشخیص بیماریهای کبدی
تعیین علت افزایش آنزیم آلکالن فسفاتاز
افتراق بین بیماریهای کبدی و بیماریهای استخوانی
تشخیص سوء مصرف الکلتوضیح راجع به تست
این آزمایش اندازه گیری سطح گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) در خون است. GGT آنزیمی است که در بسیاری از ارگانها ، از جمله کلیه ، کبد ، طحال و لوزالمعده یافت می شود ، با این حال ، منبع اصلی آن کبد بوده و در مقابل تغییرات عملکرد کبدبسیار حساستر از آلکالن فسفاتاز است. GGT به میزان کمی در بدن وجود دارد ، اما زمانی که کبد دچار آسیب شود (انسداد مجاری صفراوی بدلیل وجود تومورها و سنگ ها و یا علل دیگر) اولین آنزیم های کبدی که در خون افزایش یابد GGT است .این تست برای افتراق بیماریهای کبدی از یکدیگر کمک کننده نیست ولی در کنار افزایش آلکالن فسفاتاز برای افتراق بیماریهای کبدی و استخوانی از یکدیگر مفیداست .این تست دربیماریهای کبدی بالا میرود ولی در بیماریهای استخوانی تغییری نمیکند. در حالیکه آلکالن فسفاتاز در هر دو مورد افزایش می یابد .لذا برای تعیین علت افزایش آلکالن فسفاتاز میزان GGT اندازه گیری میشود.


در چه شرایطی تست افزایش می یابد
بیماری هایی که باعث صدمه حاد به کبد یا مجرای صفراوی است
سرطان
هپاتیت های ویروسی
سندرم کرونری
. نارسایی قلبی
استفاده حاد یا مزمن از الکل


تست هاي تكميلي
AST; ALT; ALP; Bilirubin; Liver panel ; Ethano


تداخلات دارويي
داروهایی که باعث افزایش سطح GGTمیشود شامل:
فنی توئین
کاربامازپین
باربیتورات ها به عنوان فنوباربیتال
داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID ها)
داروهای پایین آورنده چربی خون
آنتی بیوتیک
مسدود کننده های گیرنده هیستامین (مورد استفاده برای درمان بیش از حد تولید اسید معده) ،
عوامل ضد قارچ
ضد افسردگیها
هورمونهایی مانند تستوسترون
داروهایی که باعث کاهش سطح GGTمیشود شامل:
کلوفیبرات
قرصهای ضد بارداری