Mycoplasma IgG

نام آزمايش
آنتي بادي IgG مايكوپلاسما

 

مایکوپلاسما

نام انگليسي تست
Mycoplasma pneumoniae IgG antibodyنام فارسي تست
آنتي بادي IgG مايكوپلاسما


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستنوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای تشخیص عفونت فعال یا اخیر مایکوپلاسما؛ وقتی که پزشک مشکوک است که علائم تنفسی یا سیستمیک بيمار توسط عفونت مایکوپلاسما ایجاد شده است؛ هنگامی که ممکن است علت عفونت ناحیه تناسلی مایکوپلاسما یا اوره پلاسما باشد، درخواست مي شود.
تست مایکوپلاسما پنومونیه ممکن است وقتی که فردی دارای علائم شدید تنفسی که به علت عفونت باکتريايی شاخص نظير ذات الریه پنوموکوکی نيست، درخواست شود. برخی از این علائم ممکن است شامل سرفه بدون خلط است که ممکن است برای چند هفته باقی بماند، تب، گلو درد، سردرد و درد عضلانی است.
اين آزمایش ممکن است انجام شود هنگامی که عفونت در اثر گسترش به دستگاه تنفس تحتانی، باعث "walking pneumonia" و/ یا گسترش به سایر نقاط بدن و ايجاد عوارضي نظير بثورات جلدي، آرتریت، آنسفالیت، التهاب عضله قلب یا کم خونی همولیتیک مي شود و هنگامی که فرد به درمان های استاندارد پاسخ نمی دهد. همچنین ممکن است برای کمک به پیگیری و کنترل گسترش عفونت هاي مایکوپلاسما پنومونیه در طي شیوع درخواست شود.
توضیح راجع به تست
تست مایکوپلاسما برای تعیین اینکه آیا فرد در حال حاضر یا اخيرا عفونت مایکوپلاسما پنومونيه داشته است، استفاده می شود. اين آزمايش آنتی بادی IgG تولید شده در خون را در پاسخ به عفونت های مایکوپلاسما اندازه گیری مي كند.
تولید آنتی بادی IgG به دنبال تولید آنتی بادی IgM با گذشت زمان، رو به افزایش است و سپس ثابت مي شود. هنگامی که فرد يكبار عفونت مایکوپلاسما داشته باشد، به طور شاخص مقدار قابل اندازه گیری آنتی بادی IgG مایکوپلاسما را برای بقیه عمر در خون خود خواهد داشت.تست هاي تكميلي
Influenza; RSV (Respiratory Syncytial Virus); Legionella; Cold agglutinins; Chlamydia; Gonorrheaطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
به منظور تشخیص عفونت فعال مايكوپلاسما پنومونیه، پزشک ممکن است هر دو تست آنتی بادی IgG و IgM مايكوپلاسما پنومونیه را به عنوان نمونه هاي حاد و سپس تست IgG دیگری، دو تا چهار هفته بعد به عنوان نمونه نقاهت درخواست نمايد. این ترکیب از آزمایش ها درخواست مي شود تا تغییر در مقدار IgG را بتوان ارزیابی نمود، چون برخی از مردم، به خصوص نوزادان و افراد با ضعف سیستم ایمنی، ممکن است تولید نمی کند مقدار قابل انتظار IgG يا IgM را توليد نكنند.
غلظت هاي قابل توجهی از IgM و/ یا افزایش چهار برابري در سطوح IgG بین نمونه اولیه و نمونه نقاهت عفونت فعال یا اخیر مايكوپلاسما پنومونیه را نشان می دهد. افزایش در IgG بدون IgM نیز می تواند با عفونت مجدد دیده شود. اگر IgM یا IgG در غلظت هاي قابل تشخیص موجود نيستند، بدان معنی است که فرد عفونت فعال ندارد، عفونت مایکوپلاسما (اخیر یا در گذشته) نداشته است، یا سیستم ایمنی بدن فرد در پاسخ به میکروارگانیسم، آنتي بادي توليد نكرده است.


منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان