ANCA

نام آزمايش
ANCA

 

 

اتوایمیون

نام انگليسي تست
Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies


مخفف انگليسي تست
ANCA


نام هاي متعارف ديگر
ANCA Antibodies; Anticytoplasmic Autoantibodies; 3-ANCAآمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازوعلت درخواست تست
اين تست برای آزمايش اختلالات خاص اتوايميون مانند گرانولوماتوز وگنر (WG)، Microscopic polyangitis (MPA) و غيره؛ يا وقتی پزشک فکر می کند که بيمار داراي علائمي است که ممکن است به علت اختلال خود ایمنی عروقی باشد (خستگی، تب، کاهش وزن، درد عضلانی و عرق شبانه)؛ گاهی اوقات براي پايش پاسخ به درمان درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
ANCA، گروهي از آنتی بادی هايی است كه وقتی سیستم ایمنی فرد به اشتباه پروتئین های نوتروفیل خود را مورد هدف و حمله قرار مي دهد، توليد مي شوند. دو تا از رایج ترین پروتئین هاي، میلوپراکسیداز (MPO) و پروتئیناز 3 (PR3) هستند. این كار باعث تولید آنتی بادی هاي MPO و/ یا PR3 مي شود. آزمایش خون ANCA، وجود یا عدم وجود این اتوآنتی بادی ها را با بررسي اسلاید در زیر میکروسکوپ فلورسانس تشخيص مي دهد. ANCA ممکن است در انواع اختلالات خود ایمنی که باعث التهاب و آسیب به عروق خونی در سراسر بدن (واسکولیت سیستمیک) مي شود، وجود داشته باشد.تست هاي تكميلي
Autoantibodies; CBC; ESR; Urinalysis; BUN (blood urea nitrogen); Creatinineطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيداطلاعات تكميلي
اگر نتیجه تست ANCA مثبت باشد، برای تعیین میزان آنتی بادی موجود، آزمايش اضافي انجام مي شود كه تیتر نامیده می شود. برای تعیین تیتر، نمونه سرم در چند مرحله رقیق مي شود و هر یک از رقت ها از نظر حضور آنتی بادی آزمایش مي شود. بيشترین رقت که در آن آنتی بادی می تواند شناسایی شود، تیتر است. هرچه تیتر بالاتر، آنتی بادی موجود در خون بيشتر است.
منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان