PPD

نام آزمايش
تست توبركولوز (PPD)

تست سل یا تست مانتو

 


نام انگليسي تست
Tuberculin Skin Test; Interferon Gamma Release Assays


مخفف انگليسي تست
PPD


نام فارسي تست
نام هاي متعارف ديگر
Purified Protein Derivative; PPD; Mantoux; Latent Tuberculosis Infection Test; Interferon-gamma Release Assays; IGRA; T-Spot; TB; QuantiFERON-TB Gold (QFT-G); QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT-GIT)


روش انجام
آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيستزمان نمونه گيري
محدوده مرجع (نرمال رنج) وابسته به جنس زن/مرد
نوع نمونه
برای تست پوستی توبرکولین، نمونه اي لازم نيست. مقدار کمی از محلول PPD درست زیر لایه اول پوست ساعد داخلي تزریق می شود.
برای سنجش اینترفرون گاماي آزاد (IGRA)، نمونه خون ورید بازو استفاده مي شود.بهترین زمان نمونه گیری
علت درخواست تست
اين تست برای کمک به تعیین ابتلاي بيمار به عفونت نهفته یا فعال با باکتری مایکوباکتریوم توبرکولوزیس درخواست مي شود.
وقتی که فرد دارای علائم منطبق با سل (TB) است؛ زمانی که فرد در تماس نزدیک با بيمار مسلول یا مشکوک به داشتن سل قرار داشته است؛ هنگامی که فرد بیماری یا شرایطی که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن مي شود، داشته باشد كه او را در معرض خطر بیشتری از سل فعال پيشرونده قرار مي دهد؛ زمانی که فرد در خانه سالمندان، مدارس، پناهگاه بی خانمان ها، اردوگاه مهاجرين، یا دارالتادیب ها زندگي مي كند؛ زمانی که فرد مواد مخدر غیرقانونی تزریق مي كند؛ زمانی که فرد برای مدت زماني در يك كشور خارجي زندگی مي كند و یا از کشوري آمده است که در آن سل شایع تر است؛ هنگامی که فرد در مراكز بهداشتی و در تماس نزدیک با افراد مبتلا به سل فعال كار مي كند؛ گاهی اوقات به عنوان بخشی از معاینه قبل از شروع مدرسه یا شغل جدید درخواست مي شود.توضیح راجع به تست
تست های غربالگری سل (TB) براي کمک به تعیین اینکه آیا فرد به باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس كه علت سل است، آلوده شده يا نه، به كار مي رود. تست های غربالگری، پاسخ ایمنی بدن به آنتی ژنهای مشتق از باکتری را، به طور مستقیم به عنوان واکنش پوستی به تست پوستی توبرکولین (TST)، یا به طور غیرمستقیم با آزمایش خون سنجش اینترفرون گاماي آزاد (IGRA)، اندازه گيري مي كنند.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
نتایج TST مثبت به طور معمول در کسانی که واکسن ب ث ژ دریافت کرده اند، دیده می شود. گاهی اوقات، فرد مبتلا به دیگر گونه هاي مایکوباکتریوم، براي مثال مایکوباکتریوم كانزاسي، نتیجه IGRA مثبت کاذب می دهد.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
تست هاي تكميلي
كشت و اسمیر AFB، کشت خلط، عكس قفسه سينهطریقه جمع آوری نمونه
برای تست پوستی توبرکولین، نمونه اي لازم نيست. آزمون بر روی پوست فرد انجام مي شود. محلول PPD که حاوی آنتی ژنهای مايكوباكتريوم توبركولوزيس است، اما باکتری ها زندگی می کنند، برای تحریک واکنش حساسیت بالاي پوست (برآمدگی قرمز بزرگ) در افراد آلوده به TB استفاده می شود.
پرسنل مركز بهداشتي بايد ساعد داخلی را با الکل پاک کند و اجازه دهد پوست خشک شود. با استفاده از سرنگ 1cc و سوزن کوچک، مقدار کمی از محلول PPD را درست زير اولین لایه پوست تزریق نمايد. هنگامی که اين كار به درستی انجام شود، محل تزریق به شکل حباب کوچکي از مایع شبيه تاول را تشكيل مي دهد. این محل باید بدون پوشش و دست نخورده رها شود. این محل باید توسط پرسنل مركز بهداشتي در 48 و/ یا 72 ساعت از نظر ايجاد واکنش پوستی در آن منطقه چك شود.
برای سنجش اینترفرون گاماي آزاد، نمونه خون با فرو بردن سوزن داخلسیاهرگ بازو به دست می آید.منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان