VDRL

نام آزمايش
تست تشخيص سيفيليس مانند VDRL, RPR

 

آزمایش سیفلیسنام انگليسي تست
Syphilis detection test


مخفف انگليسي تست
VDRL; RPRنام هاي متعارف ديگر
Venereal disease research laboratory; VDRL; Rapid plasma reagin; RPR; Fluorescent treponemal antibody absorption test; FTA-ABS; Treponema pallidum particle agglutination assay; TPPA; Microhemagglutination assay; MHA-TP; Darkfield microscopy


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست
نوع نمونه
تراشه هاي شانکر در منطقه آسیب دیده، نمونه خون از ورید بازو، یا مایع مغزی نخاعی گرفته شده از طريق سوزن زدن به كانال نخاع، بسته به روش آزمايش مورد استفادهعلت درخواست تست
اين تست برای غربالگری یا تشخیص عفونت باکتری تروپونما پاليدوم که باعث بروز بیماری مقاربتی (STD) سيفيلیس مي شود، درخواست مي گردد.
پزشک ممکن است درخواست آزمايش كند اگر: اگر بيمار دارای علائمي نظير شانکر در اندام تناسلی یا گلواست؛ اگر فرد برای دیگر بیماری هاي منتقله از راه جنسی مانند سوزاک درمان می شود؛ اگر بيمار باردار است، چرا که سیفيلیس درمان نشده می تواند جنین در حال رشد را آلوده كند و حتي بكشد؛ براي تعين علت دقيق بيماري فردي كه از علائم غیراختصاصی شبیه سیفيلیس شكايت دارد.
توضیح راجع به تست
اين آزمايش حضور تروپونما پاليدوم را جستجو مي كند.
پاسخ به درمان، با تست تعقيبي RPR تعیین می شود و آزمايش FTA - ABS برای تأیید RPR يا VDRL مثبت استفاده می شود. در سيفيليس بطئي یا نهفته، مایع مغزی نخاعی (CSF) به منظور تشخیص درگیری مغز (سيفيلیس عصبی) آزمايش مي شود.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
داشتن HIV، بیماری لایم، مالاریا، لوپوس، یا انواع خاصی از ذات الریه ممکن است باعث نتیجه مثبت کاذب در آزمایش VDRL و RPR شوند.تست هاي تكميلي
Hepatitis C; HIV antibody testطریقه جمع آوری نمونه
چندین روش غربالگری و آزمايش های مختلف وجود دارد، بنابراین نمونه های مختلف مورد نیاز است. برای عفونت های جدید، پزشک ممکن است تراشه هايي از شانکر را در منطقه آسیب دیده، نظير دهانه رحم، آلت تناسلی مرد، مقعد یا گلو بردارد.
پزشک ممکن است براي آزمايش هاي اضافي خون ورید بازو را بگيرد.
اگر بيمار مراحل بطئي یا نهفته این بیماری با احتمال درگیری مغز (سيفيلیس عصبی) مي گذراند، پزشک بررسي مایع مغزی نخاعی (CSF) از طريق ورود سوزن به كانال نخاع را درخواست مي كند.اطلاعات تكميلي
سیفيلیس، بیماری عفونی است که اغلب از طریق تماس جنسی نظير تماس مستقیم با زخم سیفلیس (شانکر) منتشر می شود. به راحتی درمان می شود، اما اگر بدون درمان رها شود، می تواند مشکلات بسیار جدی برای سلامتی فرد به وجود آورد. همچنین مادر آلوده می تواند بیماری را به جنین خود منتقل كند.
اگر فرد آلوده شده باشد، باید آزمایش هاي تعقيبي خون را در ماه هاي 3، 6، 12 و 24 داشته باشد، تا به دنبال درمان از برطرف شدن عفونت اطمينان حاصل شود.
اگر تراشه ها حضور باکتری سيفيلیس (تست مثبت) را نشان می دهند، بيمار عفونت دارد که نیاز به درمان با یک دوره آنتی بیوتیک، ترجیحا پنی سیلین دارد.
برای آزمایش هاي خون که آنتی بادی هاي توليد شده توسط بدن براي مبارزه با عفونت را تشخيص مي دهند، آزمایش مثبت نشان می دهد که بيمار در حال حاضر يا در گذشته عفونت داشته است. اگرچه، یک تست منفی، همیشه به این معنی نیست که فرد سيفيلیس ندارد.
آنتی بادی ها ممکن است تا 3 ماه بعد از قرار گرفتن در معرض این باکتری قابل تشخیص نباشند و بعد تا سال ها در بدن باقی بمانند.
تست های مثبت باید با آزمايش هاي اختصاصي تر مانند FTA-ABS تأیید شوند.

منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان