PTT

نام آزمايش
PTT

 

پروترومبینptt



نام انگليسي تست
Partial Thromboplastin Time


مخفف انگليسي تست
PTT

نام هاي متعارف ديگر
Activated Partial Thromboplastin Time; aPTT; APTT


آمادگي بيمار
آمادگي خاصي لازم نيست، با این حال غذای پرچرب قبل از خونگيري ممکن است باعث تداخل با آزمايش تداخل كند و باید اجتناب شود.


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو

علت درخواست تست
اين تست به عنوان بخشی از تحقیق درباره اختلال خونریزی احتمالي؛ برای پايش درمان ضدانعقاد هپارین؛ هنگامی که فرد خونریزی یا لخته شدن خون بي دليل دارد؛ هنگامی که فرد تحت درمان ضدانعقاد هپارین شکسته نشده (استاندارد) است؛ گاهی اوقات به عنوان بخشی از پايش قبل از جراحی درخواست مي شود.




توضیح راجع به تست
PTT، تست غربالگری است که به ارزیابی توانایی فرد در تشکيل لخته هاي خون به طور مناسب كمك مي كند.PTT، زمان تشكيل لخته در لوله آزمایش (در ثانیه)، هنگامی که مواد خاص (معرفها) به نمونه پلاسما اضافه مي شوند را اندازه گیری مي كند. با اندازه گیری مدت زمان لازم برای تشکیل لخته، PTT مقدار و نيز عملكرد فاکتورهای انعقادی خاصی را که بخشی از هموستاز هستند، ارزیابی مي كند.
نتایج PTT که در حدفاصل مرجع قرار می گیرند، معمولا عملکرد طبیعی لخته شدن خون را نشان می دهند، با این حال، کمبودهای خفیف تا متوسط تنها یک فاکتور انعقادی ممکن است هنوز وجود داشته باشد. PTT ممکن است تا زمانی که مقدار فاكتور به 30٪ تا 40٪ حد نرمال کاهش نیافته است، طولانی نشود. همچنین ضدانعقاد لوپوس ممکن است وجود داشته باشد اما نتیجه PTT را طولانی نكند.
PTT طولانی مدت به این معنی است که تشكيل لخته بيش از حد انتظار اطول مي كشد و ممکن است ناشي از علل مختلف باشد. اغلب ممکن است کمبود فاکتور انعقادی یا مهاركننده اختصاصي یا غیراختصاصی تأثيرگذار بر توانایی لخته شدن خون بدن وجود داشته باشد. کمبود فاکتور انعقادی، ممکن است اكتسابي يا ارثي باشد.




در چه شرایطی تست افزایش می یابد
PTT طولاني مدت در کمبود اكتسابي يا ارثي فاکتور انعقادی مانند بيماري Von Willebrand، بيماري هموفیلی A و B (بیماری کریسمس)، کمبود ویتامین K، بيماري كبدي؛ مهارکننده هاي غیراختصاصی مانند ضدانعقاد لوپوس (LA) و آنتی بادی کاردیولیپین؛ مهارکننده هاي اختصاصی مانند آنتی بادی هاي فاکتور VIII؛ هپارين؛ درمان با داروهای ضد انعقاد وارفارین (کومادین)؛ سرطان خون؛ خونریزی بیش از حد در زنان باردار قبل یا بعد از زایمان یا سقط راجعه و نيز در افراد داراي هماتوکریت بالا ديده مي شود.



در چه شرایطی تست کاهش می یابد
PTT کوتاه مدت ممکن است زمانی که فاکتور انعقادی VIII افزایش مي يابد، ايجاد شود.



تست هاي تكميلي
Prothrombin Time (PT); Fibrinogen; Thrombin Time; Lupus Anticoagulant; Activated Clotting Time (ACT); Coagulation Factors; Platelet Count; Heparin Anti-Xa; von Willebrand Factor; Antiphospholipid Antibodies; Dilute Russell Viper Venom Time (DRVVT)



طریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيد


اطلاعات تكميلي
اگر PTT، طولانی است و علت آن درمان ضدانعقاد یا آلودگی هپارین نیست، آزمون دوم PTT با مخلوط کردن پلاسماي بیمار با پلاسماي طبیعی مشترك (مجموعه ای از پلاسماهاي تعدادي از اهداء کنندگان عادی) انجام مي شود. اگر زمان PTT به نرمال برگردد، کمبود یک یا بیشتر، از فاكتورهاي انعقادی در پلاسمای بیمار را نشان مي دهد. اگر زمان PTT طولانی باقی بماند، پس مشکل ممکن است به دلیل وجود فاکتور مهارکننده غیرطبیعی (اتوآنتي بادي ها) باشد.




منبع:معاونت درمان وزارت بهداشت و درمان