Renin

نام آزمايش
Renin

 

هورمون رنین و آلدوستروننام انگليسي تست
Renin


مخفف انگليسي تست
PRAنام هاي متعارف ديگر
Plasma renin activity; PRAآمادگي بيمار
برای اندازه گیری آلدوسترون و رنین پلاسما، پزشک ممکن است از بيمار بخواهد قبل از خونگيري، برای مدت زماني بايستد يا دراز بكشد (به عنوان مثال، 15-30 دقیقه)


نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو یا نمونه ادرار 24 ساعته؛ گاهی اوقات خون از وریدهای رنال یا آدرنال جمع آوری مي شود.


علت درخواست تست

اين تست برای تعیین غیر طبیعی بودن سطوح آلدوسترون و رنین؛ يا هنگامی که فرد ویژگی های مرتبط با افزایش تولید آلدوسترون، مانند فشار خون بالا، ضعف عضلانی و پتاسیم کم را توسعه مي دهد، درخواست مي شود.
توضیح راجع به تست
تست های رنین و آلدوسترون برای ارزیابی تولید مقادير مناسب آلدوسترون و برای تمایز میان علل بالقوه مازاد یا کمبود آن استفاده می شوند. آلدوسترون ممکن است در خون یا در نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گیری شود؛ رنین همیشه در خون اندازه گیری مي شود. سطوح آلدوسترون و رنین، صبح در بالاترين مقدار خود هستند و در طول روز تغيير مي كنند. آنها توسط موقعیت و حالت شخص، استرس و توسط انواعی از داروهای تجویز شده، تحت تأثیر قرار مي گيرند.
آلدوسترون و رنین پلاسما معمولا وقتی که بیمار دارای فشار خون بالا و پتاسیم پایین است، با هم درخواست مي شوند. اگر داروها فشار خون بالا را کنترل نمی کنند و یا اگر فشار خون بالا در سنین كم توسعه مي يابد، حتی اگر پتاسیم طبیعی است، اين آزمایش ها ممکن است انجام شوند.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
استرس و تمرينات ورزشي شدید به طور موقت می تواند مقادير آلدوسترون را افزایش دهد.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
سطح آلدوسترون پايين در نارسایی آدرنال و هیپرپلازی مادرزادی آدرنال ديده مي شود. سطح آلدوسترون با بیماری های خيلي شدید، کم می شود، بنابراین آزمایش نباید هنگامی که شخص خيلي بیمار است، انجام شود.تست هاي تكميلي
Cortisol; Electrolytes; Potassium; Aldosterone/Renin activity calculation or ratio; Aldosterone stimulation test; Aldosterone suppression testطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون توسط سوزن از داخل ورید بازو براي اندازه گیری آلدوسترون و/ یا رنین پلاسما به دست مي آيد. جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته برای آلدوسترون، از سوی برخی از پزشکان ترجیح داده مي شود چون سطوح آلدوسترون پلاسما در طول روز متغير است و به وسيله موقعیت و حالت تحت تأثیر قرار مي گيرد. در برخی موارد، خون با قرار دادن یک کاتتر از وریدهای رنال يا آدرنال جمع آوری مي شود؛ این كار توسط رادیولوژیست در بیمارستان انجام می شود.تداخلات دارويي
داروهاي مسكن غیراستروئیدی، داروهای مدر (ادرار آور)، مسدود کننده های بتا، استروئیدها ، مهاركننده هاي ACE و قرص هاي جلوگيري از بارداری می توانند بر نتایج آزمون تأثیر بگذارند.اطلاعات تكميلي
آلدوسترون هورموني است که احتباس سدیم (نمک) و دفع پتاسیم توسط کلیه ها را تحریک مي كند و نقش مهمی در حفظ غلظت هاي نرمال سدیم و پتاسیم در خون و در کنترل حجم و فشار خون دارد. آلدوسترون توسط قشر آدرنال تولید می شود. تولید آن به طور طبيعي توسط دو پروتئین دیگر، رنین و آنژیوتانسین تنظیم می شود. رنین زمانی از کلیه ها آزاد مي شود که افت فشار خون، کاهش غلظت سدیم، یا افزایش غلظت پتاسیم وجود دارد. رنین پروتئین آنژيوتانسينوژن را مي شكند تا آنژیوتانسین I تشکیل شود، که سپس توسط آنزیم دوم به آنژیوتانسین II تبدیل مي شود. آنژیوتانسین II باعث تنگ شدن عروق خونی مي شود و تولید آلدوسترون را تحريك مي كند.
شرایط گوناگون می تواند منجر به تولید بیش از حد یا توليد كم آلدوسترون شود. از آنجا که رنین و آلدوسترون به طور نزدیکي به هم مرتبط هستند، اغلب هر دو با هم برای شناسایی علت آلدوسترون غیرطبیعی آزمایش مي شوند.
منبع:معاونت درمان