creatinine

نام آزمايش
كراتينيننام انگليسي تست
Creatinine


مخفف انگليسي تست
cr


نام فارسي تست
كراتينين


نوع نمونه
• نمونه خون وریدي بازو
• گاهی نمونه ادرار 24 - ساعته

علت درخواست تست
• احتمال وجود اختلال عملکردحاد یا مزمن کلیه و نظارت برپیشرفت اختلال عملکرد کلیه
• نظارت بر درمان در طول دوره درماني بیماران کلیوی
• ارزیابی عملکرد کلیه شرايط لازم (مانند مصرف برخی از داروهاي خاص ، وجود بیماریهای زمینه ای مانند دیابت )
• محاسبه کلیرانس کراتینین ( اندازه گیری سطح کراتینین خون و ادرار) به منظور بررسی توانایی کلیه ها در فیلتراسیون ملکولهای کوچک مانند کراتینین

توضیح راجع به تست
• این آزمایش جهت اندازه گیری مقدار کراتینین در خون یا ادرارانجام ميشود.
• کراتینین یک محصول زائد در ماهیچه هاست كه حاصل شكست کراتین است)کراتین بخشی از چرخه تولید انرژی مورد نیاز ماهیچه ست( .
• کراتینین وکراتین دربدن به میزان نسبتا ثابت تولید می شود.
• ميزان آن بستگي به حجم توده عضلانی دارد. به همین دلیل ، غلظت کراتینین در مردان نسبت به زنان و کودکان بيشتر است.
• با توجه به اینکه تقریبا تمام کراتینین توسط کلیه ها دفع میکنند ، بنابراین اندازه گيري سطح كراتينين در خون به خوبی عملكرد کلیه هارا ارزيابي ميكند .
• آزمایش کراتینین خون همراه با BUN(نیتروژن اوره خون ) جهت بررسی عملکرد کلیه استفاده می شود. هر دو اغلب به عنوان بخشی از پانل متابولیسم پایه یا جامع( BMP یا CMP ) در خواست ميگردند .

در چه شرایطی تست افزایش می یابد
• آسیب یا تورم رگ های خونی در کلیه ها (گلومرولونفریت) ناشی ازعفونت باکتریایی کلیه (پیلونفریت) یا بیماریهای خودایمنی
• مرگ سلول ها ی لوله های کوچک کلیه (نکروز حاد توبولار) ، به عنوان مثال مواد مخدر یا سم ، بیماری پروستات
• انسداد دستگاه ادراری مانند سنگ کلیه
کاهش جریان خون درکلیه ها به عللی مانند شوک ، کم آبی بدن ، نارسایی احتقانی قلب ، تصلب شرایین ودیابت
آسیب عضلات (افزایش موقت سطح کراتینین خون )

تست هاي تكميلي
• BUN
• BUN/creatinine ratio
• eGFR
• Creatinine clearance
• CMP; BMP
• Urinalysis
• Urine protein to creatinine ratio
• Microalbuminتداخلات دارويي
• آمینوگلیکوزیدها (وانکومایسین ، جنتامایسین)
• cephalosprins (cefoxitin)