PTH

نام آزمايش
PTH

 

کلسی تونین و پاراتیروئید هورموننام انگليسي تست
Parathyroid Hormone


مخفف انگليسي تست
PTH


نام فارسي تست
هورمون پاراتیروئید


نام هاي متعارف ديگر
Intact PTH; Biointact PTH; Parathormoneآمادگي بيمار
از آنجا که سطح PTH در طول روز متغير است، نمونه ها معمولا حدود 8 صبح گرفته مي شوند. بيمار بايد با پزشک خود در مورد زمان نمونه گيري صحبت كند. روش های کنونی نیاز به ناشتايي ندارند.نوع نمونه
نمونه خون از ورید بازو


علت درخواست تست
اين تست برای تعیین علت عدم تعادل کلسیم؛ ارزیابی عملکرد پاراتیروئید؛ تشخیص و تمایز بین هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه، ثانويه و ثالثيه؛ تشخیص هيپوپاراتیروئیديسم؛ در طول عمل جراحی برای هیپرپاراتیروئیدیسم، برای تأیید برداشتن غده (ها) كه باعث مشکل شده اند؛ يا هنگامی که سطح کلسیم خون بالاتر یا پایین تر از حد طبیعی است؛ زمانی که فرد جراحی هیپرپاراتیروئیدیسم دارد؛ زمانی که پزشک بخواهد عملکرد خوب غدد پاراتیروئید بيمار را تعیین كند، درخواست مي شود.
Estriol گاهی اوقات ممکن است درخواست شود سریال به کمک به نظارت بر بارداری ، بارداری پرخطر است.توضیح راجع به تست
این تست مقدار هورمون پاراتیروئید (PTH) در خون را اندازه گیری می كند. PTH در حفظ سطوح ثابت کلسیم در خون، به بدن کمک می کند. بخشی از حلقه بازخورد است که شامل کلسیم، پاراتورمون، ویتامین D، و تا حدی فسفر (فسفات) و منیزیم مي باشد. شرایط و بیماری هایی که در این حلقه بازخورد، شكاف ايجاد مي كنند، می توانند باعث افزايش يا كاهش نامناسب در سطوح کلسیم و PTH شوند و منجر به علائم هیپرکلسمی یا هیپوکلسمی گردند. سطح PTH در طول روز متغير است، اوج آن در حدود ساعت 2 صبح است.
تست PTH كامل، بيشترين تست هورمون پاراتیروئید درخواستي است. برای کمک به تشخیص علت پایین یا بالا بودن سطح کلسیم، برای کمک به تشخیص بین علل مرتبط و غیرمرتبط با پاراتیروئید درخواست مي شود. همچنین ممکن است برای پايش اثربخشی درمان وقتي فرد، بیماری مرتبط با پاراتیروئید دارد، درخواست شود.در چه شرایطی تست افزایش می یابد
افزايش ترشح PTH ممکن است به دليل تومور خوش خیم پاراتیروئید و در نتيجه هیپرپاراتیروئیدیسم، ایجاد شود.در چه شرایطی تست کاهش می یابد
میزان پایین PTH ممکن است به دلیل شرایطي باشد كه باعث هیپرکلسمی یا اختلال در تولید PTH و در نتيجه هيپوپاراتیروئیديسم، مي شوند.تست هاي تكميلي
Calcium; Phosphorus; Magnesium; Vitamin Dطریقه جمع آوری نمونه
نمونه خون از طريق فروبردن سوزن داخل ورید بازو به دست مي آيدتداخلات دارويي
فسفات ها، داروهای ضد تشنج، استروئیدها، ایزونیازید، لیتیم و ریفامپین، سطح PTH را افزایش مي دهند.


منبع:معاونت درمان