هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه Safety Phrases

1393/11/15

هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه  Safety Phrases

 

هشدارهای ایمنی در آزمایشگاه


S1-در محل بسته نگهداري كنيد

S2-دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد

S3-در جاي خنك نكهداري كنيد

S4-دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيد

S5-محتويات را در زير ( مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد ) نگهداري كنيد

S5/1-محتويات را در زير آب نگهداري كنيد

S5/2-محتويات را در زير نفت خام نگهداري كنيد

S5/3-محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيد

S6-ماده را زير ( گاز خنثي كه توسط سازنده مشخص مي شود ) نگهداري كنيد

S6/1-زير نيتروژن نگهداري كنيد

S6/2-زير آرگون نگهداري كنيد

S7-ظروف را كاملا در بسته نگهداري كنيد

S8-ظروف را در جاي خشك نگهداري كنيد

S9-ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيد

S12-ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري كنيد

S13-دور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري كنيد

S14-دور از ( مواد ناسازگاري كه سازنده مشخص مي كند ) نگهداري كنيد

S14/1-دور از مواد احياكننده، مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد

S14/2-دور از مواد اكسيد كننده ، مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد

S14/3-دور از آهن نگهداري كنيد

S14/4-دور از آب و قليا ها نگهداري كنيد

S14/5-دور از اسيدها نگهداري كنيد

S14/6-دور از قليا ها نگهداري كنيد

S14/7-دور از فلزات نگهداري كنيد

S14/8-دور از مواد اكسيد كننده و مواد اسيدي نگهداري كنيد

S14/9-دور از مواد آلي قابل اشتعال نگهداري كنيد

S14/10-دور از اسيدها ، مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد

S14/11-دور از مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد

S15-دور از حرارت نگهداري كنيد

S16-دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد – سيگاركشيدن ممنوع

S17-دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداري كنيد

S18-ظروف را با دقت حمل و باز نمائيد

S20-در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد

S21-در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيد

S22-بخارات ماده را استنشاق نكنيد

S23-گازها ،بخار ، فيوم ، اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S23/1-گاز ماده را استنشاق نكنيد

S23/2-بخار ماده را استنشاق نكنيد

S23/3-اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S23/4-فيومهاي ماده را استنشاق نكنيد

S23/5-بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد

S24-از تماس ماده با پوست خودداري كنيد

S25-از تماس ماده با چشمها خودداري كنيد

S26-در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشك مراجعه كنيد

S27-فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريد

S28-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با ماده مشخص شده توسط سازنده فراوان بشوئيد

S28/1-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با آب فراوان بشوئيد

S28/2-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئيد

S28/3-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با آب فراوان و صابون بشوئيد و در صورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوئيد

S28/4-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 300 و اتانول 2:1 همراه آب بشوئيد

S28/5-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 400 بشوئيد

S28/6-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول 400 بشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان بشوئيد

S28/7-بعد از تماس ماده با پوست، فورا پوست را با آب و صابون اسيدي بشوئيد

S29-از ريختن مواد به داخل فاضلاب خودداري كنيد

S30-هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد

S33-احتياطهاي لازم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيد

S35-اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند

S36-از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيد

S37-از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيد

S38-در هنگام نبود تهويه كافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده كنيد

S39-از عينك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيد

S40-براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده به اين ماده از ماده مشخص شده توسط سازنده استفاده كنيد.

S40/1-براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيد

S41-در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيد

S42-در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد

S43-در هنگام حريق از نوع اطفاء كننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود استفاده كنيد

S43/1-در هنگام حريق از آب استفاده كنيد

S43/2-در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد

S43/3-در هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده كنيد–از آب هرگز استفاده نكنيد

S43/4-در هنگام حريق از دي اكسيد كربن استفاده كنيد – از آب هرگز استفاده نكنيد

S43/6-در هنگام حريق از ماسه استفاده كنيد–از آب هرگز استفاده نكنيد

S43/7-در هنگام حريق ازپودر فلزي استفاده كنيد –هرگز از آب استفاده نكنيد

S43/8-در هنگام حريق از ماسه – دي اكسيد كربن يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد –هرگز از آب استفاده نكنيد

S45-در صورت حادثه و يا احساس نا خوش فورا به پزشك مراجعه كنيد

S46-در صورت خوردن ماده فورا به پزشك مراجعه كنيد و بر چسب ماده يا ظرف ماده را نشان وي دهيد

S47-در دماي كمتر از دمای مشخص شده توسط سازنده نگهداري كنيد

S47/1-در دماي كمتر از 25 درجه سانتيگراد نگهداري كنيد

S48-ماده را بوسيله ماده مناسبی که توسط سازنده مشخص مي شود مرطوب نماييد

S48/1-ماده را بوسيله آب مرطوب نماييد

S49-ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري كنيد

S50-ماده را با مواد ديگرکه توسط سازنده مشخص مي شود مخلوط نكنيد

S50/1-ماده را با اسيدها مخلوط نكنيد

S50/2-ماده را با قلياها مخلوط نكنيد

S50/3-ماده را با اسيدهاي قوي ، بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمك آنها مخلوط نكنيد .

S51-فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده كار كنيد

S52-جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شود .

S53-از تماس با ماده بپرهيزيد – دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببينيد – براي استفاده كنندگان حرفه اي محدود مي باشد

S56-ماده و ظروف آن را در محلهاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناك يا ويژه دفع كنيد

S57-از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كنيد

S59-براي اطلاعات لازم در مورد بازيافت و استفاده دوباره از ماده به شركت سازنده يا پخش كننده ماده مراجعه كنيد

S60-اين ماده و ظروف آن بايد بعنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند

S61-از رها سازي ماده در محيط زيست خودداري كنيد . به دستورالعمل هاي ويژه يا برگه اطلاعات ايمني ماده مراجعه كنيد

S62-در صورت خوردن بيمار را وادار به استفراغ نكنيد . فورا به پزشك مراجعه كرده و ظرف يا بر چسب ماده را به وي نشان دهيد

S63-در صورت استنشاق ماده، بيمار را به هواي تازه منتقل كرده از او بخواهيد استراحت كند

S64-در صورت خوردن ماده، دهان را با آب بشوئيد(تنها در صورت هوشيار بودن بيمار)

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران