مستند سازی در آزمایشگاه , برخی سوابق

1392/01/22

مستند سازی در آزمایشگاه , برخی سوابقسوابق انجام آزمایش – سوابق انجام برنامه های کنترل کیفی – برگه ها ویا فایل های گزارش نهایی نتایج

بیماران – موارد خطای ثبت شده و موارد عدم انطباق – سئابق مربوط به ثبت اقدامات اصلاحی انجام شده

جهت رفع مشکلات و خطا ها – سوابق خرید تجهیزات – سوابق مربوط به کنترل کیفیت و نگهداری تجهیزات

– سوابق مربوط به سرویس یا تعمیر تجهیزات ،برگه ها ورسید های مربوطه – دفتر یا برگه Log book

تجهیزات – سوابق مربوط به خرید وانبارش – سوابق ثبت وپیگیرس موارد مخاطره آمیز – پرونده کارکنان -

گواهی های آموزشی کارکنان – نتایج ارزیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی کارکنان – برگه های مربوط

به نمونه های ارسالی و نتایج آزمایشات ارجاعی .

   منبع خبر: جامعه مجازی آزمایشگاه

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران