بررسی محدوده مرجع Reference Interval

1394/05/08

 

بررسی محدوده مرجع Reference Interval

 

محدوده مرجع یا reference interval

 

 

بررسی محدوده مرجع یا Reference Interval

در صورتی که کیت یا روش مورد بررسی بر اساس آزمون های اولیه عملکرد قابل قبولی داشته و آزمایشگاه تمایل به راه اندازی آن داشته باشد بایستی محدوده مرجع تعیین گردد.

واژه "محدوده مرجع " که مدت هاست جایگزین واژه منسوخ دامنه طبیعی یا نرمال رنج گردیده ، بطور معمول از ارزیابی کمیت های مختلف در نمونه های به دست آمده از افرادی با ویژگی های مشخص و تعریف شده ( گروه مرجع ) به دست می آید.روش های انتخات افراد و گروه مرجع در استانداردهای IFCC و CLSI شرح داده شده است.

در این مراجع ، حداقل تعداد نمونه و افراد مورد بررسی ، 120 نمونه در نظر گرفته شده که با استفاده از معیارهای جداسازی و گروه بندی انتخاب می شوند.

گروه مرجع به تعداد کافی از افراد منتخب که معرف جمعیت مرجع باشند اطلاق می گردد و به همین دلیل بایستی افرادی در این مطالعه مورد بررسی قرار گیرندکه با جمعیت مرجع مورد نظر مشابه و همسان باشند.

لذا بایستی با معیارهایی از جمله شغل ،شیردهی ، مصرف بعضی از داروها و ویتامین ها ، الکل و بعضی از عادات و ...بتوان افراد غیر همسان را ازگروه مورد مطالعه جداسازی نمود.همچنین در صورت نیاز معیارهای گروه بندی از جمله سن ، جنس ، گروه خون ، تغییرات بیولوژیک ، فاکتورهای ژنتیک ، موقعیت جغرافیایی و ... در این مطالعه مورد توجه قرار می گیرد.

به عبارتی دیگر تهیه و معرفی محدوده مرجع نیازمند برنامه ریزی ، کنترل و مستندسازی بسیار دقیق بوده و کلیه عوامل پیش از تجزیه و پس از تجزیه باید کاملا در این روند مشخص باشند.

نیاز به تعیین محدوده مرجع معمولا هنگامی محسوس است که یک آزمایشگاه در دستور العمل کیت ها و یا روش های تائید شده قبلی تغییراتی انجام داده و یا از روش های راه اندازی شده در همان آزمایشگاه استفاده می نماید.منبع:صحه گذاری روش ها و عدم قطعیت در آزمایشگاه پزشکی

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران