آموزش کنترل دقت سمپلرهای آزمایشگاه

1394/10/25

آموزش کنترل دقت سمپلرهای آزمایشگاه

 

کنترل کیفی سمپلرهای آزمایشگاه

 - در کارهای روتین سمپلرها به دو گروه 100-10 میکرولیتر و 1000-100 میکرولیتر تقسیم می شوند.

- برای گروه اول از روش رنگ سنجی ((Spectrophtometric or Colorimetric Method یا وزن سنجی استفاده می شود.

- کنترل کیفی سمپلر آزمایشگاه به روش رنگ سنجی:

به این منظور یک محلول ذخیره با غلظت mg/dl 155 (از پودر رنگ سبز خوراکی) ویا رنگ سبز خوراکی ابیض شیمی تهیه می کنیم. جهت چک سمپلرها یک رقت 1 به 101 از این رنگ برای هر سمپلر تهیه می شود.

به طور مثال برای سمپلر 10 یک میلی لیتر آب مقطر با پی پت کلاس A به ده لوله اضافه می گردد. سپس از رنگ تهیه شده 10 میکرولیتر با سمپلر به هر لوله اضافه می گردد. و برای سمپلر 50، پنج میلی لیتر آب مقطر با پی پت کلاس A به ده لوله اضافه می گردد. سپس از رنگ تهیه شده 50 میکرولیتر با سمپلر به هر لوله اضافه می گردد. پس از مخلوط کردن، جذب نوری هر لوله را در طول موج 630 نانومتر در مقابل آب مقطر می خوانیم. اختلاف در جذب نوری لوله ها به اختلاف در حجم رنگی انتقالی توسط سمپلر نسبت داده می شود و با محاسبه ضریب انحراف معیار((CV میزان عدم تکرارپذیری محاسبه می شود.

- در گروه اول یا دوم به روش وزنی (Weighting or Gravimetric Method) کنترل دقت صورت می گیرد.

- سمپلر
کمتر یا مساوی 10 میکرولیتر

یک بشر را روی ترازو قرار داده و ترازو را صفر کنید. درون آن مقداری آب بریزید و وزن آب را یادداشت کنید. سپس حد اقل 20 بار از آب ظرف بردارید و هر بار کاهش وزن را یاداشت کنید.

-
سمپلر بیشتر از 10 میکرولیتر:

در این روش ظرفی را بر روی ترازو قرار داده و ترازو را صفر می نمائیم. سپس دمای آب مقطر را مشخص نموده و با استفاده از سمپلر مورد آزمایش آب را درون ظرف ترازو ریخته و وزن آن را مشخص می نمائیم. این عمل را تا 20 بار انجام می دهیم.

سپس میانگین وزن ها ، انحراف معیار و ضریب تغییرات را محاسبه می نمائیم. چنانچه میزان ضریب تغییرات بیش از 2% باشد، این سمپلر از دقت کافی برخوردار نبوده و قابل استفاده نمی باشد.

  مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران