تفسیر آزمایش گازهای خون به زبان ساده

1394/11/01

ﺗﻔﺴﯿﺮ ABG ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ :

آزمایش گازهای خون

ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﮔﺎﺯﻫﺎﯼ ﺧﻮﻥ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﮐﺴﯿﮋﻧﺎﺳﯿﻮﻥ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﻣﯿﺮﻭﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :


1- PH : ﺭﻧﺞ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺁﻥ 7.35 ﺗﺎ 7.45
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 7.35 ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺳﯿﺪﻭﺯ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 7.45 ﯾﻌﻨﯽ ﺁﻟﮑﺎﻟﻮﺯ


2- Pao2 : ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ ﺧﻮﻥ ﺷﺮﯾﺎﻥ
ﺭﻧﺞ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺁﻥ 80 ﺗﺎ 100
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 80 : ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﻤﯽ ﺧﻔﺒﻒ
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 60 : ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﻤﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 40 : ﻫﯿﭙﻮﮐﺴﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﻧﺘﯿﻼﺗﻮﺭ


3- Paco2 : ﻣﻘﺪﺍﺭ Co2 ﺧﻮﻥ ﺷﺮﯾﺎﻧﯽ
ﺭﻧﺞ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺁﻥ 35 ﺗﺎ 45
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 35 : ﺁﻟﮑﺎﻟﻮﺯ ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 45 : ﺍﺳﯿﺪﻭﺯ ﺗﻨﻔﺴﯽ


4- O2sat : ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﻫﻤﻮﮔﻠﺒﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﮐﺴﯿﮋﻥ
ﺭﻧﺞ ﻧﺮﻣﺎﻝ : 96 ﺗﺎ 99 ﺩﺭﺻﺪ


5- HCO3 : ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
ﺭﻧﺞ ﻧﺮﻣﺎﻝ : 22 ﺗﺎ 26
ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 22 : ﺍﺳﯿﺪﻭﺯ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ 26 : ﺁﻟﮑﺎﻟﻮﺯ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ

 

منبع:کانال جامعه آزمایشگاهیان

مجله اینترنتی آزمایشگاه آمثبت

 

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران