فقر آهن و ژیاردیوزیس

1392/02/20

رابطه فقر آهن با ژیاردیوزیس

 

مقدمه و هدف : احتمال مرگ ناشی از یک بیماری در کودکان مبتلا به سوء تغذیه خفیف دو برابر بیشتر از کودکان طبیعی
است و ژیاردیا یکی از شایعترین انگلهای رودهای انسان به خصوص اطفال است که در ایجاد سوءتغذیه نقش دارد. زیرا
تراکم ژیاردیا در روده ایجاد سوء جذب مواد غذایی کرده و به سلولهای مخاط دئودنوم و ژژونوم آسیب وارد مینماید و سبب اختلال در جذب مواد مختلف به خصوص آهن و روی میشود. هدف از این تحقیق بررسی غلظت سرمی آهن و روی

آلودگی ژیاردیا در کودکان
افراد مبتلا به ژیاردیازیس در کودکان زیر 12 سال مراجعه کننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.
مواد و روشها : در یک مطالعه مورد - شاهدی ، با انجام روشهای مستقیم و فرمالین اتر ، مدفوع 100 کودک زیر 12
سال مبتلا به ژیاردیا که به هیچ بیماری و عفونت دیگری مبتلا نبودند (مورد) و 100 کودک که از نظر کلینیکی و
آزمایشگاهی سالم بوده اند (شاهد) ، انتخاب شدند. کلیه کودکان مورد و شاهد از نظر سن ، جنس ، قد و وزن و محل
سکونت همسانسازی شدند. از هر فرد 5 سیسی خون در لوله خشک گرفته شد و سپس بلافاصله بعد از سانتریفوژ سرم آن
جدا و سپس فریز شد و پرسشنامه های مربوط به وضعیت جسمانی و علایم بالینی هر کودک نیز تکمیل گردید.
غلظت روی و آهن سرم به روش جذب اتمی توسط دستگاه جذب اتمی مدل (5AS) در شیلات مازندران اندازهگیری شد.
S) 67± و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی آهن 25 μg/dl


یافته ها : میانگین سطح سرمی آهن در گروه مورد 25 ± 67 میکرو گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی آهن23 ±77 میکرو گرم در دسی لیتر ، میانگین سطح سرمی روی در گروه مورد 20±64 میکرو گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد میانگین غلظت سرمی روی 23±96 میکرو گرم در دسی لیتر می باشد .طبق آزمون تی مقدار z محاسبه شد . در انداره گیری آهن 6/3 و در اندازه گیری روی 86/10 بود . این مقادیر مشخص میکند که از نظر آماری اختلاف معنی داری در سطح 1درصد بین گروه مورد و شاهد در مقدار این دو عنصر وجود دارد و این اختلاف در میزان آهن بسیار چشمگیر است.
نتیجه گیری : میزان روی و آهن سرم کودکان زیر 12 سال مبتلا به ژیاردیا کمتر از کودکان سالم از نظر ژیاردیا در این
تحقیق میباشد. لذا به منظور جلوگیری از بروز عوارض ناشی از کمبود روی و آهن در ژیاردیازیس ، تشخیص و درمان به
موقع که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است ، پیشنهاد میگردد.

 

 

   منبع خبر: mlab.mihanblog. com

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران