تاثیر اسانس آویشن بر کاندیدا آلبیکنس

1392/03/02

تاثیر اسانس آویشن بر کاندیدا آلبیکنس


کانديدا آلبيکنس شايع ترين عامل اتيولوژيک بيماری های ناشی از مخمرهای جنس کانديدا است. با توجه به اين که مقاومت قارچ ها نسبت به تعدادی از داروهای ضد قارچی افزايش يافته و بسياری از اين داروها سمی و گران هستند، بررسی فرآورده های طبيعی گياهی موثر بر اين قارچ ها ضروری است. لذا هدف اين تحقيق بررسی اثر اسانس آويشن بر ممانعت از رشد کانديدا آلبيکنس در شرايط آزمايشگاهی بود.

کاندیدا,کاندیدا آلبیکنس,قارچ شناسی,آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی

روش بررسی: اين مطالعه تجربی بر روی 50 بيمار مبتلا به کانديديازيس دهانی، صورت گرفت. نمونه های حاصل از سواپ در محيط سابورودکستروز آگار همراه با سيکلوهگزيميد و کلرآمفنيکل کشت و در نهايت با انجام آزمايشات تکميلی، تعداد 32 ايزوله به عنوان کانديدا آلبيکنس شناسايی و در محيط کشت رشد داده شدند. سپس اسانس آويشن در غلظت های مختلف به اين محيط اضافه و حداقل غلظت مهار کننده اسانس برای رقت های مختلف سوسپانسيونی حاوی کانديدا آلبيکنس محاسبه گرديد.

يافته ها: حداقل غلظت مهار کننده اسانس آويشن برای رقت های 10، 1-10 و 2-10 برابر با 390/0 ميکروليتر در هر ميلی ليتر و برای رقت 3-10 و 4-10 به ترتيب برابر با 195/0 و 0975/0 ميکروليتر در هر ميلی ليتر از محيط کشت تعيين شد.

 

نتيجه گيری: اسانس آويشن دارای اثر ضد قارچی بسيار خوب عليه کانديدا آلبيکنس می باشد و در مقادير نسبتاً کم می تواند از رشد کانديدا آلبيکنس در محيط کشت جلوگيری نمايد.

 

 

   منبع خبر: محمد علی ضياء ، منصور بيات ، حسين خلخانی

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران