اصول مستند سازی ، دستورالعمل نمونه گیری

1392/03/23

اصول مستند سازی ، دستورالعمل نمونه گیری


علوم آزمایشگاهی,مستند سازی در آزمایشگاه,آزمایشگاه رفرانس,آزمایشگاه مرجع سلامت,پاتولوژی,وستگارد,لوی جنینگز,لوگ بوک

 

دستورالعمل نمونه گيری شامل خونگيری وريدی ، مويرگی ويانمونه گيری ساير نمونه های مورد آزمايش:

اين دستورالعمل بايد حاوی کليه اطلاعات مورد نياز جهت نمونه گيری باشد و برای هر کدام از آزمايشها يا گروهی از آزمايشها که در يک بخش فنی و با خصوصيات مشابه انجام می گيرند ، بطور جداگانه تهيه شود.
اين اطلاعات عبارتند از:
a- تعريف شرايط مربوط به آماده سازی بيمار قبل از نمونه گيری :
مثل ناشتا بودن يا ضرورت رعايت يا پرهيز از رژيم غذايی يا دارويی بخصوص يا رعايت زمانبندی خاص
برای نمونه گيری (مانند تست GTT) و.....
b - چگونگی ثبت ساعت ، تاريخ و نام فرد انجام دهنده نمونه گيري
c- وسايل و مواد مورد نيازجهت نمونه گيری ( الکل ، سرنگ ، سواب ، لوله ، تورنيکه و...)
و ويژگی های مربوط به ظروف جمع آوری نمونه (جنس ظرف ، اسيدواش بودن و.... )
d - نحوه جمع آوری نمونه ، با در نظر گرفتن محل آناتوميک نمونه گيری ، نوع نمونه ، سن و..
e- حجم نمونه مورد نياز برای انجام هر آزمايش f- نوع ضدانعقاد يا نگهدارنده مورد نياز ( در موارد مقتضی )
g- الزامات مربوط به نحوه انتقال نمونه از نظر درجه حرارت ، زمان ، ظرف ،در نظر گرفتن فاصله و....
h - الزامات مربوط به شرايط نگهداری نمونه قبل از انجام آزمايش
( مثلا محل نگهداری نمونه ، درجه حرارت ، حداکثرفاصله زمانی قابل قبول بين جمع آوری نمونه تا انجام آزمايش و....)
i- ملاحظات ايمنی حين جمع آوری و انتقال نمونه
j- چنانچه نمونه گيری در بالين بيمار انجام می شود ثبت نحوه انجام کار و مسئول مربوطه


   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران