اصول مستند سازی ، دستورالعمل انجام آزمایش

1392/03/23

اصول مستند سازی ، دستورالعمل انجام آزمایش

علوم آزمایشگاهی,مستند سازی در آزمایشگاه,آزمایشگاه رفرانس,آزمایشگاه مرجع سلامت,پاتولوژی,وستگارد,لوی جنینگز,لوگ بوک


دستورالعمل انجام آزمايشStandard Operating Procedure يا SOP

در اين دستورالعمل ها بايد روش انجام آزمايش به تفصيل و مرحله به مرحله شرح داده شود ، برای هريک از آزمايش هايی که در آزمايشگاه انجام می شود می بايست دستورالعمل مکتوب گردد. مانند" دستورالعمل انجام رنگ آميزی گرم" ، " دستورالعمل اندازه گيری TSH به روش راديو ايمونواسی" يا " دستورالعمل انجام آزمايش رايت به روش لوله ای " و...... ( نمونه از آن ضميمه است )
اين دستورالعمل ها بايد حداقل شامل نکات زير در مورد آزمايش مورد نظر باشند :
- نمونه مورد نياز جهت انجام آزمايش : شامل نوع ، مقدار ، معيارهای غير قابل قبول بودن نمونه و....
- محيط ، معرف ها ، کيت و ساير مواد مصرفی مورد استفاده
- نحوه قدم به قدم انجام آزمايش
- چگونگی کنترل کيفيت انجام آزمايش شامل :
نحوه اطمينان از دقت و صحت انجام آزمايش از طريق اجرای برنامه کنترل کيفيت ( استفاده از کنترل های مناسب در هر سری کاری ، ثبت نتايج کنترل کيفی و رسم نمودارهای مربوطه و ..... )
نحوه تفسير نتايج بدست آمده و ثبت شده مربوط به برنامه های کنترل کيفيت و چگونگی استفاده از اين نتايج جهت رفع خطاهای آناليتيکال
 لازم به ذکر است که می توان دستورالعملهای کلی جداگانه ای برای نحوه کنترل کيفيت انجام آزمايش ، برای گروهی از آزمايشها که در يک بخش فنی و با خصوصيات مشابه انجام می گيرندو نحوه کنترل کيفی مشابهی دارند ، تدوين نمود و دراين بخش به آن دستورالعمل ارجاع داد.
-نحوه محاسبه نتايج در روش های کمی(در صورت لزوم )
- محدوده مرجع (Reference Interval)
- محدوده قابل گزارش ( Reportable Range)
- محدوده هشدار يا مقادير بحرانی(در صورت لزوم )
- چگونگی تفسير نتايج (در صورت لزوم )
- حساسيت (sensitivity ) ، اختصاصي بودن (specificity ) و ساير ويژگی های آناليتيک لازم
- محدوديت های انجام آزمايش
- اقدامات بعدی در برخورد با نتايج غير طبيعی ( شامل تکرار آزمايش ، انجام يا توصيه جهت انجام آزمايش های تاييدی يا تکميلی يا اطلاع سريع به پزشک معالج و...)
- عوامل مداخله گر در آزمايش ( هموليز ، ليپمی ، بيليروبينمی و.... )
در مواردی که از کيت جهت انجام آزمايش استفاده می شود ، در تهيه اين دستورالعمل ها بايد نکات مندرج در بروشور کيت نوشته شود يا جهت سهولت ، بروشور به برگه دستورالعمل پيوست گردد. بديهی است که در صورت تغيير کيت يا سري ساخت آن يا هر يک از اجزاء مورد استفاده در روش ، لازم است تغييرات مستند گردد. در روش های اتوماسيون در دسترس بودن پارامترهای دستگاهی ونحوه راه اندازی دستگاه نيز علاوه بر اطلاعات فوق لازم می باشد .
چنانچه آزمايشگاه ، روشی را به طورداخلی راه اندازی کرده(Home made يا Home brew ) ، بايد کليه اطلاعات ضروری که در بالا اشاره شد ، به تفصيل مکتوب گردد.

 

 

   منبع خبر: پارت ایده آل کیفیت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران