وظائف واحد بانك خون

1392/05/03

آئين نامه فعاليت بانك خون بيمارستانها

آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاتولوژی,بانک خون,هموویژلانس,انتقال خون,کیسه خون,کرایوپرسیپیتیت,پلاسمافرزفصل پنجم : وظائف واحد بانك خونماده 18- تعيين دستورالعمل استاندارد و نصب آن در محل مناسب براي كليه روشهاي آزمايشگاهي مربوط به بانك خون توسط مسئول فني آزمايشگاه .

ماده 19- نگاهداري و حمل و نقل خون و فرآورده هاي آن مطابق همين آئين نامه

ماده 20- برقراري سيستم منظم جهت كنترل روزانه تجهيزات , خون و فرآورده هاي آن از نظر تاريخ انقضاء آنها و در صورت عدم مصرف عودت بموقع آنها در شرايط مناسب به پايگاه انتقال خون مربوطه .

ماده 21- تعيين گروه خون ABOبه روش سلولي و سرمي و Rhبيماران و تجسس آنتي باديهاي غير معمول در خون بيمارانيكه نياز به انتقال خون دارند . اگر سابقه اي از فرد وجود دارد با سابقه وي مطابقت داده شود .

بند1- ماده 21- كنترل گروه كيسه خون وظيفه پرسنل بانك خون بيمارستانهاست و در صورت عدم كنترل گروه خون كيسه و تزريق خون اشتباه مسئوليت قانوني آن با مسئول فني و پرسنل بانك خون مي باشد . در صورت عدم تطابق گروه خون مراتب كتباً به همراه كيسه خون از طريق رياست بيمارستان به سازمان انتقال خون اطلاع داده شود .

ماده 22 – انجام آزمايشهاي سازگاري به روش استاندارد ( كراس مچ استاندارد )

ماده 23- دريافت فرمهاي تكميل شده درخواست خون از بخش هاي بيمارستان و ارسال آنها به بانك خون بيمارستان

ماده 24- نگهداري و بايگاني سوابق آزمايش هاي انجام شده به مدت يك سال كه براحتي قابل دسترس باشد ( نتايج Cell Type , Back Typeخون بيمار , گروه , شماره و تاريخ انقضاء كيسه خون و نيز ثبت نتيجه كراس مچ ) .

ماده 25- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات كميته بيمارستاني انتقال خون .

ماده 26- شركت مسئول فني آزمايشگاه يا نماينده وي در جلسات مشاوره مورد درخواست بخشهاي بيمارستان .   منبع خبر: سازمان انتقال خون

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران