وظائف متقابل بيمارستان و واحد بانك خون

1392/05/03

آئين نامه فعاليت بانك خون بيمارستانها

 

آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاتولوژی,بانک خون,هموویژلانس,انتقال خون,کیسه خون,کرایوپرسیپیتیت,پلاسمافرز




فصل ششم : وظائف متقابل بيمارستان و واحد بانك خون



ماده 27- موسسات درماني به هيچ وجه حق دريافت وجهي بابت تامين خون و فرآورده هاي آن از بيمارستان را ندارند .



ماده 28- موسسات درماني و واحد بانك خون حق تحويل , ارسال و فروش خون و فرآورده هاي آن را به بيماران يا مطب ها يا آزمايشگاهها يا بيمارستانهاي ديگر ندارند .



تبصره : در موارد خاص , جابجايي خون و فرآورده هاي آن بين بيمارستانهاي دولتي با هماهنگي و مجوز سازمان انتقال خون بلامانع است .



ماده 29- درخواست خون بايستي توسط پرستار مسئول بخش پس از تجويز , امضاء و مهر پزشك معالج در فرمهاي مخصوص تهيه شده توسط سازمان انتقال خون به همراه نمونه خون بيمار و مشخصات بيمار به واحد بانك خون بيمارستان ارسال گردد .



ماده 30-خونهاي آماده تحويل به بخش به همراه نتايج گروه بندي و آزمايش سازگاري بايد با اخذ رسيد و امضاء در اختيار نماينده يا مسئول بخش مربوطه قرار گيرد و قبل از تزريق بايد توسط كادر پرستاري يا پزشك مجدداً كنترل شده و نوع فرآورده و شماره سريال آن در پرونده بيمار ثبت گردد .



ماده 31- در موارد اورژانس با درخواست كتبي پزشك معالج يا جراح يا متخصص بيهوشي با قبول مسئوليت هرگونه عارضه احتمالي مسئول بانك خون مي تواند پس از گروه بندي و بدون كراس مچ استاندارد , خون را جهت تزريق در اختيار مسئول بخش يا اتاق عمل مربوطه قرار دهد و بلافاصله پس از تحويل خون آزمايش كراس مچ به روش استاندارد انجام گيرد و چنانچه هر زمان عدم سازگاري مشاهده شد فوراً بصورت شفاهي و سپس كتبي به بخش مربوطه جهت قطع جريان خون اطلاع دهد .



ماده 32- تزريق خون و فرآورده ها مي بايد توسط پزشك يا پرستار بخش زير نظر پزشك معالج انجام گيرد و ثبت علائم حياتي قبل، حين و بعد از تزريق خون الزامي است .



ماده 33- گزارش هرگونه عارضه اي بدنبال تزريق خون يا فرآورده هاي خون توسط كادر پرستاري يا پزشك به مسئول فني آزمايشگاه جهت طرح در كميته بانك خون بيمارستاني الزامي است .



ماده 34- رسيدگي به نحوه مصرف بجا و صحيح خون و فرآورده هاي آن و بررسي علل عوارض پيش آمده بدنبال انتقال خون بايد توسط كميته انتقال خون بيمارستان صورت پذيرد و درصورت صلاحديد به سازمان انتقال خون اطلاع داده شود .



ماده 35- اتاق هاي عمل و مراكز استفاده كننده از خون موظف به عودت خون و فرآورده هاي مصرف نشده در اسرع وقت به آزمايشگاه مي باشند .



ماده 36- بيمارستانها و واحدهاي بانك خون موظفند به هنگام مراجعه واحدهاي پيگيري و بازرسي انتقال خون همكاري لازم را با آنان بعمل آورند. بديهي است نتايج بازرسي به اداره امور آزمايشگاههاي معاونت درمان دانشگاه مربوطه منعكس خواهد شد.



ماده 37- استفاده از خون تازه يا Fresh Whole Blood( خونيكه بيش از 24 ساعت از جمع آوري آن نگذشته باشد ) قبل از انجام آزمايشات لازم ممنوع است ، مگر در موارد بحراني كه پزشك معالج كتباً كليه مسئوليت و عواقب ناشي از خون آزمايش نشده را عهده دار مي گردد ، خون هم گروه و يا با گروه خوني منطبق استفاده شود .



ماده 38- بيمارستان موظف است تعدادي دستگاه گرم كننده خون برحسب مصرف بخشهاي خود و اتاقهاي عمل تهيه و در اختيار بخشهاي مصرف كننده قرار دهد .



   منبع خبر: سازمان انتقال خون

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران