وظائف متقابل بيمارستان و واحد بانك خون

1392/05/03

آئين نامه فعاليت بانك خون بيمارستانها

 

آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاتولوژی,بانک خون,هموویژلانس,انتقال خون,کیسه خون,کرایوپرسیپیتیت,پلاسمافرز
فصل ششم : وظائف متقابل بيمارستان و واحد بانك خونماده 27- موسسات درماني به هيچ وجه حق دريافت وجهي بابت تامين خون و فرآورده هاي آن از بيمارستان را ندارند .ماده 28- موسسات درماني و واحد بانك خون حق تحويل , ارسال و فروش خون و فرآورده هاي آن را به بيماران يا مطب ها يا آزمايشگاهها يا بيمارستانهاي ديگر ندارند .تبصره : در موارد خاص , جابجايي خون و فرآورده هاي آن بين بيمارستانهاي دولتي با هماهنگي و مجوز سازمان انتقال خون بلامانع است .ماده 29- درخواست خون بايستي توسط پرستار مسئول بخش پس از تجويز , امضاء و مهر پزشك معالج در فرمهاي مخصوص تهيه شده توسط سازمان انتقال خون به همراه نمونه خون بيمار و مشخصات بيمار به واحد بانك خون بيمارستان ارسال گردد .ماده 30-خونهاي آماده تحويل به بخش به همراه نتايج گروه بندي و آزمايش سازگاري بايد با اخذ رسيد و امضاء در اختيار نماينده يا مسئول بخش مربوطه قرار گيرد و قبل از تزريق بايد توسط كادر پرستاري يا پزشك مجدداً كنترل شده و نوع فرآورده و شماره سريال آن در پرونده بيمار ثبت گردد .ماده 31- در موارد اورژانس با درخواست كتبي پزشك معالج يا جراح يا متخصص بيهوشي با قبول مسئوليت هرگونه عارضه احتمالي مسئول بانك خون مي تواند پس از گروه بندي و بدون كراس مچ استاندارد , خون را جهت تزريق در اختيار مسئول بخش يا اتاق عمل مربوطه قرار دهد و بلافاصله پس از تحويل خون آزمايش كراس مچ به روش استاندارد انجام گيرد و چنانچه هر زمان عدم سازگاري مشاهده شد فوراً بصورت شفاهي و سپس كتبي به بخش مربوطه جهت قطع جريان خون اطلاع دهد .ماده 32- تزريق خون و فرآورده ها مي بايد توسط پزشك يا پرستار بخش زير نظر پزشك معالج انجام گيرد و ثبت علائم حياتي قبل، حين و بعد از تزريق خون الزامي است .ماده 33- گزارش هرگونه عارضه اي بدنبال تزريق خون يا فرآورده هاي خون توسط كادر پرستاري يا پزشك به مسئول فني آزمايشگاه جهت طرح در كميته بانك خون بيمارستاني الزامي است .ماده 34- رسيدگي به نحوه مصرف بجا و صحيح خون و فرآورده هاي آن و بررسي علل عوارض پيش آمده بدنبال انتقال خون بايد توسط كميته انتقال خون بيمارستان صورت پذيرد و درصورت صلاحديد به سازمان انتقال خون اطلاع داده شود .ماده 35- اتاق هاي عمل و مراكز استفاده كننده از خون موظف به عودت خون و فرآورده هاي مصرف نشده در اسرع وقت به آزمايشگاه مي باشند .ماده 36- بيمارستانها و واحدهاي بانك خون موظفند به هنگام مراجعه واحدهاي پيگيري و بازرسي انتقال خون همكاري لازم را با آنان بعمل آورند. بديهي است نتايج بازرسي به اداره امور آزمايشگاههاي معاونت درمان دانشگاه مربوطه منعكس خواهد شد.ماده 37- استفاده از خون تازه يا Fresh Whole Blood( خونيكه بيش از 24 ساعت از جمع آوري آن نگذشته باشد ) قبل از انجام آزمايشات لازم ممنوع است ، مگر در موارد بحراني كه پزشك معالج كتباً كليه مسئوليت و عواقب ناشي از خون آزمايش نشده را عهده دار مي گردد ، خون هم گروه و يا با گروه خوني منطبق استفاده شود .ماده 38- بيمارستان موظف است تعدادي دستگاه گرم كننده خون برحسب مصرف بخشهاي خود و اتاقهاي عمل تهيه و در اختيار بخشهاي مصرف كننده قرار دهد .   منبع خبر: سازمان انتقال خون

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران