كميته انتقال خون بيمارستان

1392/05/03

آئين نامه فعاليت بانك خون بيمارستانها

آزمایشگاه,علوم آزمایشگاهی,پاتولوژی,بانک خون,هموویژلانس,انتقال خون,کیسه خون,کرایوپرسیپیتیت,پلاسمافرز

 
فصل هفتم : كميته انتقال خون بيمارستانماده 39- به منظور رسيدگي علمي به تمام موارد انتقال خون كه در بيمارستان انجام مي شود و براي استفاده بجا از خون و فرآورده هاي آن و انجام توصيه هاي لازم به پزشكان و همچنين آموزش كادر پزشكي بيمارستان در امر انتقال خون كميته انتقال خون بيمارستان با تركيب زير تشكيل خواهد شد .- مسئول فني بيمارستان- مسئولين بخشهاي اصلي و مصرف كننده خون از قبيل داخلي ، جراحي ، بيهوشي ، اطفال ، زنان و ساير بخشها به انتخاب مسئول فني بيمارستان- مسئول فني آزمايشگاه- سرپرست بانك خون بيمارستان- سوپروايزر (مدير خدمات پرستاري) بيمارستان- مسئول مدارك پزشكي بيمارستان- سرپرست اتاق عملماده 40- وظايف كميته انتقال خون بيمارستان عبارتند از :الف – اعضاء كميته در جلسه اول رئيس و معاون كميته را انتخاب مي نمايند .تبصره : مسئول فني آزمايشگاه فقط عضو كميته بوده و نبايد به سمت مقامات مندرج در اين ماده (ماده 40) انتخاب گردد .ب – تدوين برنامه كار و چگونگي اجراي دستورالعملهاي مربوطه كه توسط سازمان انتقال خون در اختيار واحد درماني قرار مي گيرد .ج – بررسي و ارزيابي موارد تزريق خون در بيمارستان از نظر علت مصرف، مقدار و نتيجه هر دو مورد و توصيه هاي لازم به پزشكان در موارديكه انتقال خون الزامي نبوده است .د- تشكيل جلسات علمي به منظور آموزش كادر پزشكي بيمارستان درباره طب انتقال خونهـ - رسيدگي به موارديكه عارضه اي در اثر تزريق خون بوجود آمده و اتخاذ تدابيري جهت جلوگيري از تكرار آن يا كمك سازمان انتقال خون .و- تهيه صورتجلسه كميته ها و ارسال آن به معاونت درماني دانشگاه علوم پزشكي خدمات پزشكي خدمات بهداشت درماني دانشگاه مربوطه و همچنين پايگاه انتقال خون ذيربط .ز- زمان تشكيل كميته برحسب شرايط بيمارستان و مقدار خون مصرفي توسط كميته تعيين مي گردد .(بصورت ماهانه)ح- مسئول فني بيمارستان يا نماينده وي دبير كميته انتقال خون بيمارستان خواهد بود.ط- بررسي ضرورت تهيه دستگاه گرم كننده خون جهت اتاق عملها يا بخشهاي بيمارستان كه مصرف كننده خون و فرآورده ها مي باشند .

 

 

   منبع خبر: سازمان انتقال خون

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران