اسیدهای آمینه و انواع آن

1392/05/05

اسیده ای آمینه  و ساختمان آن


اسیدهای آمینه ترکیبات آلی هستند که دست کم دارای یک عامل

هیدروکسیل COOH و یک عامل آمینNH2 می باشند

مهمترین اسیدهای آمینه ، نوع آلفا هستند که در آنها عامل NH2

و عامل COOH به اولین کربن ملکول که آنرا کربن آلفا می نامند

اتصال یافته اند.بقیه ملکول اسیدآمینه که به کربن آلفا متصل است

ریشه R نامیده می شود

فرمول کلی اسیدهای آمینه عبارتست از :


اسید آمینه,اسیدهای آمینه,عامل کربوکسیل,عامل آمین,اسید آمینه آلفا,اسید آمینه بتا,اسیدهای آمینه آزاد,بیوشیمی,


ریشه R مکن است یک زنجیره کربنی و یک حلقه کربنی باشد.

عوامل دیگری مانند الکل ، آمین ، کربوکسیل و نیز گوگرد می توانند

در ساختمان ریشه R شرکت کنند.

اسیدهای آمینه آزاد به مقدار ناچیز در سلولها وجود دارند.بیشتر

اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین ها شرکت می کنند

در صورتی که اسیدهای آمینه بتا و گاما و دلتا واسطه های

شیمیایی هستند این توضیح را باید گفت که در برخی اسیدهای

آمینه در حالیکه عامل COOH روی کربن آلفا می باشد عامل NH2

روی کربن دوم یا بتا و کربن سوم یا کربن گاما و کربن چهارم یا کربن

دلتا پیوند شده است.

برای اینکه اسیدهای آمینه را مشخص کنند معمولا سه حرف اول

نام آنها را به لاتین می نویسند مانند آلانین Ala

در جانداران اسیدهای آمینه با یکدیگر ترکیب شده و ملکول پروتئینی

را بوجود می آورندبرگرفته از کتاب بیوشیمی عمومی ملک نیا

   منبع خبر: گردآوری آمثبت

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران