عفونت کلیه ها و مجاری ادراری

1392/05/06

عفونت ادراری در خانم ها و کودکان

عفونت ادراری,اشرشیا کولی,کشت ادرار,بلاد آگار,emb,کولنی کانت,تجزیه کامل ادرار,آنتی بیوگرام,l

 


شاید درنگاه نخست این سوال بسیار ساده و ساده لوحانه به نظربرسد ؛ اما زمانی که بدانیم هر نوع وجود میکروب درقسمتی از بدن نشانه عفونت نیست ؛ پی میبریم که سوال ساده ای نیست . برای مثال همان میکروب فوق الذکر یعنی اشر شیا کولی به مقدار بسیارزیاد درروده بزرگ ما زندگی میکند و اتفاقا وجودش هم بسیار لازم است چون این میکروب که درون روده ما زندگی میکند نه تنها هیچ عارضه ای را برایمان بوجود نمی آورد بلکه ویتامین B12 مورد نیاز مان را هم تولید مینماید ( ولازم است که بگویم این ویتامین درپروسه خونسازی دربدن انسان بسیار ضروری است ودرصورت فقر ویتامین B12 دچار نوعی کم خونی بنام آنمی آپلاستیک میشویم ) ؛ مثال دیگر از این دست وضعیت حلق ( گلوی) انسانهاست که معمولا حدود 10 تا 13 نوع میکروب مختلف هوازی وچندین وچند میکروب غیر هوازی وهوازی اختیاری مهمان دائمی حلق ماهستند که با سیستم دفاعی بدن انسان به تعادل رسیده اند ومعمولا هیچ مشکلی برایمان بوجود نیاورده وبعلاوه درشرایط متعارف موادی ترشح مینمایند که از رشد وتکثیر بسیاری از عوامل بیماریزا دراین ناحیه جلوگیری مینمایند .اما درشرایطی که به هردلیلی بدن دچار شوک شود همین میکروبهای موجود میتوانند بصورت غیرمتعارف رشد کنند وباعث عفونت گردند . زیرا معمولا میکروبهای موجود در حلق ( گلوی انسان با یکدیگر نیز به حالت تعادل رسیده اند ) اما درشرایط خاص مثل کم خوابی ؛ مشکلات عصبی ؛ گرسنگی یا تشنگی بیش از اندازه ؛ خستگی مفرط و ..... که بنام جمعی شوک خوانده میشوند باعث میگردد که یا میکروبی غیر از میکروبهای موجود به محل هجوم آورده ویا یکی از میکروبهای موجود بردیگر میکروبها فائق آمده وبا رشد بی رویه باعث گلودرد ومشکلات مخصوصی گردد که بنام سرماخوردگی خوانده میشود .

حال به مطلب اصلی یعنی عفونت دستگاه ادراری باز میگردیم ؛ برعکس مواردی شبیه روده وگلو دستگاه ادراری معمولا عاری از هر نوع ارگانیزم خارجی میباشد و معمولا در زمان انجام جراحیهای داخلی درصورتیکه ادرار به داخل حفره شکم ریخته شود بعنوان یک ماده استریل درنظر گرفته شده هیچ اقدام خاصی صورت نمیگیرد ودرقدیم نیز در بریدگیها زمانی که هیچ ماده خاصی جهت استریل نمودن محیط زخم دردسترس نبود از کودک خردسالی میخواستند که برمحل زخم ودچار خونریزی ادرار کند این بدین معنی است که گذشتگان مانیز میدانسته اند که ادرار محلولی استریل است واز طرفی باتوجه به آنکه معمولا ادرار PH اسیدی حدود 5 داشته با این حالت اسیدی شاید نقشی هم در از بین بردن برخی از میکروبهای حساس به اسیدیته داشته است .

 

عفونت ادراری,اشرشیا کولی,کشت ادرار,بلاد آگار,emb,کولنی کانت,تجزیه کامل ادرار,آنتی بیوگرام,lبنابراین درصورت ورود هرنوع عامل خارجی به دستگاه ادراری میتواند باعث عفونت این دستگاه گردد که در فرهنگ عموم بنام عفونت کلیه ها خوانده میشود ، که عوارض وعلائمی را به همراه خواهد داشت ؛ درشرائط سلامت ادرار مایعی است زرد رنگ ؛ شفاف با بوی خاص ومعمولا اسیدی که معمولا روزانه درحد متعارفی دفع میگردد ( مقدار دفع ادرار باوضعیت مصرف مایعات نسبت مستقیم داشته وبا حرارت محیط زندگی نسبت عکس دارد بدین معنی که حجم ادرار با گرمای هوا کمی کاهش یافته ودر سرما افزایش مییابد که علت آن اینست که درهوای گرم مقدار متنابهی ازآب بدن از طریق تعریق دفع میگردد ودرحالت سرما تعریق به حداقل ممکن میرسد ) . درصورت عفونت معمولا رنگ ادرار تغییر کرده ؛ از شفافیت آن کاسته میشود و شفافیت آن نسبت به وضعیت عفونت از شفافیت خارج گردیده وهرچه که عفونت شدیدتر گردد کدورت آن بیشتر میشود ؛ بوی ادرار تغییر نموده بدبو میگردد ودرزمان دفع ادرار ممکن است باعث سوزش درمحل دفع ادرار گشته ؛ ممکن است درناحیه کمر و یا شکم درناحیه بالای محل شرمگاهی باعث درد گردد ؛ معمولا درابتدا تب وجود ندارد ولی باوخامت اوضاع تب نیز شروع شده واگر عفونت شدید باشد معمولا با داروهای مسکن که معمولا تب بر نیز هستند تب آن برطرف نمیگردد. دراین شرایط معمولا بیماران به پزشکان مراجعه مینمایند واکثر پزشکان نیز دراین شرایط به دوموضوع مشکوک میشوند ؛ آپاندیسیت ( عفونت آپاندیس ) و مشکلات دستگاه ادراری (که درراس آنها عفونت میباشد ) . بنابراین لازم است که بیمار را به آزمایشگاه اعزام نموده آزمایشات Urineanalysis ( تجزیه کامل ادرار ) وCBC ( شمارش کامل خون ) بصورت اورژانسی انجام پذیرد ؛ اورژانس بودن این دوآزمایش برای آنست که درصورتیکه علت درد آپاندیسیت باشد بیمار باید دراسرع وقت تحت جراحی قرار گیرد ؛ درغیر اینصورت اگر علت بیماری مسائل ادراری باشد ؛ معمولا اقدام خاصی را نمی طلبد ومعمولا بصورت سرپائی تحت مداوا قرار داده میشوند جز درموارد عفونتهای بسیار شدید که حال عمومی بیمار بسیار وخیم باشد که نیاز به بستری نمودن بیمار دربیمارستان باشد .

 

عفونت ادراری,اشرشیا کولی,کشت ادرار,بلاد آگار,emb,کولنی کانت,تجزیه کامل ادرار,آنتی بیوگرام,l


عفونت کلیه ها ومجاری ادراری معمولا اکثرا درخانمها و دختران خردسال بیشتر مشاهده میشود زیرا بدلیل کوتاهی مجرای ادراری درخانمها وبالاخص دختران خرد سال ذرزمان استفاده از دستشوئی توسط دستهای آلوده آنها اتفاق می افتد وهمینجاست که بایستی به دختران خردسالی که به تازگی به تنهائی از دستشوئی استفاده مینمایند آموزشهای لازم داده شود که موجب عفونت دستگاه ادراری خود نشوند . وهمانگونه که قبلا گفته شد تازمانی که عفونت شدید حاد نشود معمولا علائم هم ظاهر نمیشود وممکن است که کودک خرد سالی حتی ماهها دچار عفونت آرام کلیه گردیده ودرتمام این مدت مشکلاتی که برای بدن بوجود می آید باعث به تعویق افتادن رشد کودک گردد ؛

معمولا عفونتهای ادراری توسط باسیلهای گرم منفی ودرراس آنها اشرشیا کولی اتفاق می افتد که انجام کشت ادرار را اجتناب ناپذیر مینماید زیرا هرچند که در 90% موارد عامل عفونتهای ادراری میکروب فوق الذکر میباشد اما ممکن است دیگر میکروبها هم از کشت ادرار ایزوله ( جدا ) شوند که با انجام آزمایش آنتی بیوگرام (آزمایشی که تأثیر آنتی بیوتیکهارا برمیکروب مورد نظر ( عامل عفونت) مشخص میکند ) نوع آنتی بیوتیک مورد استفاده ومدت زمان آنتی بیوتیک تراپی ( درمان آنتی بیوتیکی ) با توجه به نوع میکروب مشخص میگردد ؛ وهمینجاست که بایستی تأکید شود که هرنوع درد درناحیه کمر و زیر شکم دربالای منطقه شرمگاهی را دستکم نگیرید وحتما به پزشک مراجعه نمائید که احتمال ابتلای به آپاندیسیت رد شود . همچنین بیقراریهای اطفال ( بالاخص دختران ) را درطول شب وبعضا شب ادراری آنها را جدی بگیرید زیرا ممکن است دچار یک عفونت مزمن دستگاه ادراری شده باشند که دربعضی مواقع جز پرادراری هیچ علامت دیگری نداشته وزیانهای بسیاری را ممکن برجای گذاشته که بعدها دچار پشیمانی شویم ؛ به عبارت دیگر بایستی همیشه کودکانمان را از نظر نحوه دفع ادرار تعداد دفعات دفع ادرار ودردهای گنگ ناحیه زیر شکمی در نظر بگیریم وهرنوع تغییر در این موارد را جدی تلقی کرده حتما به پزشک مراجعه نمائیم

 

 

   منبع خبر: آزمایشگاه اقبال

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران