آزمایش سدیمان

1392/01/01

سرعت سدیمانتاسیون گلبول قرمز که گاهی سرعت سدیمانتاسیون اریتروسیتها نیز نامیده می شود . عبارت است از : تعیین توانایی گلبولهای قرمز در حفظ حالت سوسپانسیونشان در خون . روشهای متعددی برای محاسبه آن وجود دارد و نتیجه آزمایش بستگی به نوع متد استفاده شده و مخصوصا درجه دقتی که در شکل قرار دادن لوله های سدیمان بکار برده می شود دارد. پس از 60 دقیقه با اندازه گیری فاصله سطح آزاد از سطح فوقانی ستون گلبول مقدار سدیمانتاسیون بر حسب میلی متر بدست می آید.

   منبع خبر: 91

ارسال نظر

نام (اختیاری) :
*
ایمیل(اجباری):
نظر شما:
کد بالا :

نظرات کاربران